Fredstida krissituationer

Vid fredstida krissituationer finns det många frågor som en arbetsgivare vid en statlig myndighet kan behöva ta hand om. De statliga myndigheterna har enligt förordning ett ansvar för att planera för och upprätthålla en krisberedskap i händelse av att sådana krissituationer inträffar.

Informationen på de här sidorna syftar till att belysa några av de frågor som en arbetsgivare vid en statlig myndighet kan behöva omhänderta i samband med fredstida krissituationer.

Vad är en kris?

Det finns många olika begrepp för kris eller där kris ingår som en delmängd, till exempel samhällsstörning, kris och extraordinära händelser. I Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap används begreppet fredstida krissituationer. Det är situationer som:

  • avviker från det normala,
  • drabbar många människor, stora delar av samhället eller hotar grundläggande värden,
  • innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner, och
  • kräver samordnade och skyndsamma åtgärder från flera aktörer.

Dessa situationer har i sig en variation när det gäller hur allvarliga eller akuta de är för inblandade aktörer.

I den fortsatta texten används begreppet fredstida krissituation.

Krisberedskap

Med krisberedskap avses förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. Statliga myndigheter under regeringen har genom bland annat förordning i uppdrag att bygga upp och vidmakthålla en krisberedskap.

I sammanhanget är det viktigt att nämna att myndigheternas arbete med totalförsvarsberedskap, krigsplacering med mera skapar grunden för en struktur som också är tänkt att kunna användas i tillämpliga delar vid en fredstida krissituation. Alla delar är dock inte möjliga att använda på samma grunder vid en sådan krissituation. Exempelvis gäller det hur man kan använda sig av personella resurser i form av medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer.

Vid krig och krigsfara

Vilka bestämmelser som gäller under krig eller krigsfara kan du läsa mer om under Totalförsvarsplanering. 

Totalförsvarsplanering