Omlokalisering

Omlokalisering innebär att hela eller en avgränsad del av en myndighet flyttar från en ort till en annan ort.

Ett beslut om omlokalisering kan ske på två olika sätt.

  • Myndigheten fattar beslut om att omlokalisera sin verksamhet till en ny ort.
  • Regeringen fattar beslut om att omlokalisera verksamheten till en ny ort.

Arbetsskyldighet

En omlokalisering påverkar berörda medarbetare på olika sätt. En avgörande fråga är om medarbetaren är arbetsskyldig på den nya orten eller ej. Svaret på frågan beror på vad arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om när anställningsavtalet ingicks. Om arbetstagaren är arbetsskyldig på den nya orten så måste den enskilde medarbetaren säga upp sig själv för att därmed frigöra sig från denna skyldighet. Om arbetstagaren inte säger upp sig själv har arbetstagaren att följa med och arbeta på den nya orten. Vid en begränsad arbetsskyldighet, som inte omfattar den nya orten, så uppstår som regel, i stället en arbetsbristsituation. Det är då arbetsgivaren som har att agera och säga upp den enskilda medarbetaren för att rätten till fortsatt anställning på den befintliga orten inte ska föreligga. Arbetsgivarens hantering ska följa gällande regelverk i lag (till exempel LAS och MBL) och avtal (till exempel villkorsavtal, turordningsavtal och omställningsavtal).

För arbetsgivarens frågor om vad som arbetsrättsligt är att betrakta som omlokalisering, ny ort eller den enskildes arbetsskyldighet hänvisas till dialog med berörd rådgivare hos Arbetsgivarverket.

Omlokaliseringssituationen

Det finns skillnader mellan de olika omlokaliseringssituationerna. När myndigheten fattar beslut om en omlokalisering rör denna ofta en avgränsad del av en verksamhet. Ett vanligt scenario är att verksamheten flyttas mellan två befintliga kontor/arbetsplatser. När det gäller av regeringen fattade beslut om omlokaliseringar så sker dessa oftast till en ny ort där den berörda myndigheten inte tidigare har någon verksamhet.

Den just nu vanligaste grunden för en omlokalisering är att regeringen beslutar om att omlokalisera myndighet (eller del av myndighet) från Stockholm till annan plats i landet.

Avtal om omställning

Under förutsättning att arbetstagaren kvalificerat sig till Avtal om omställning kan arbetstagaren under vissa förutsättningar äga tillträde till avtalet vid omlokalisering, både vid en egen uppsägning och vid arbetsbristuppsägning från arbetsgivaren.

  • Vid en omlokalisering beslutad av myndigheten gäller 4 kap. 1 § Avtal om omställning.
  • Vid en omlokalisering beslutad av regeringen gäller både såväl 1 och 1b §§ i 4 kap. Avtal om omställning.

Då arbetstagaren är arbetsskyldig på den nya orten gäller avtalet

  • Den som genom egen uppsägning avslutar sin anställning enligt bestämmelserna i gällande kollektivavtal så att anställningen upphör tidigast två månader före omlokaliseringstidpunkten eller
  • enligt gällande uppsägningstider i kollektivavtal senast säger upp sig vid omlokaliseringstidpunkten.

Då en arbetstagare inte är arbetsskyldig på den nya orten gäller avtalet

  • Om arbetsgivaren sagt upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist.

Arbetsgivaren ska anmäla arbetstagaren till Trygghetsstiftelsen

  • Det är arbetsgivarens ansvar att anmäla berörd arbetstagare till Trygghetsstiftelsen.