Ledighet och frånvaro

En arbetstagare har i olika situationer rätt till ledighet. Det kan vara vid studier, semester, barns födelse, egen sjukdom eller som facklig förtroendeman.

Frånvaro kan delas upp i ledigheter och annan frånvaro från arbetet.

  • Med ledigheter avses sådan frånvaro från arbetet som arbetsgivaren är införstådd med och där arbetstagaren befrias från att utföra sitt arbete enligt anställningsavtalet under en viss tid. Till ledighet räknas också frånvaro på grund av sjukdom (sjukfrånvaro).
  • Med annan frånvaro menas när arbetstagaren är frånvarande från arbetet utan att arbetsgivaren har beviljat ledighet, till exempel på grund av att arbetstagaren uteblir från arbetet, är avstängd från arbetet eller deltar i facklig stridsåtgärd.

Grunder för ledighet och frånvaro

På den svenska arbetsmarknaden förekommer en relativt omfattande reglering av olika typer av ledigheter. För det statliga området gäller dessutom en del särbestämmelser i dessa frågor.

Lag eller annan författning kan i vissa fall ge en arbetstagare rätt till ledighet. I andra fall finns möjlighet till ledighet under förutsättning att arbetsgivaren beviljar ledigheten. Även kollektivavtal kan ge rätt eller möjlighet till ledighet.

Kollektivavtal reglerar även rätt till bibehållen lön (helt eller delvis) i vissa fall, om ledigheten beviljats enligt giltig grund. Olika förutsättningar, till exempel kvalifikationstid, kan påverka rätten till ledighet.

Vid handläggningen av en ansökan är det, som arbetsgivare vid en myndighet, viktigt att vara konsekvent utifrån den så kallade likabehandlingsprincipen. Läs mer om detta i regeringsformen (1 kap. 9 § RF).

Tabellen visar olika typer av ledigheter och frånvaro och de lagar/författningar/avtal som gäller för respektive ledighet. Kontakta din rådgivare på Arbetsgivarverket för ytterligare stöd och råd.
LedighetsorsakLag/författning/avtal
Annan anställning (tidsbegränsad) för fullmaktsanställd Anställningsförordningen
Annan anställning för vissa domare

Villkorsavtal OFR/S,P,O
Villkorsavtal (Seko)
Villkorsavtal-T

Annan ledighet ("enskild angelägenhet")

Tjänstledighetsförordningen

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Annan statlig anställning

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Annan anställning som inte omfattas av villkorsavtalet

Tjänstledighetsförordningen

Anställning inom en nordisk institution

Tjänstledighetsförordningen

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Anställning i verksamhet utomlands i syfte att främja svensk export (gäller även medföljande make/maka) Tjänstledighetsförordningen
Anställning utomlands i biståndsverksamhet (gäller även medföljande make/maka)

Tjänstledighetsförordningen 

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Delpension Avtal om delpension
Deltagande i förhandling Lag om medbestämmande i arbetslivet
Deltagande i svenskundervisning för invandrare

Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

Fackligt förtroendemannauppdrag

Villkorsavtal (OFR/S,P,O)

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T 

Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

Lag och avtal om fackliga förtroendemän

Tjänstledighetsförordningen 

Fortsatt "tjänsteförening" enligt äldre bestämmelser

Villkorsavtal (OFR/S,P,O)

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Fria besöksresor

Villkorsavtal (OFR/S,P,O)

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Föreningsuppdrag inom skolan Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan, m.m.
Föräldraledighet, vård av barn Föräldraledighetslagen
Kommunalt eller regionalt uppdrag enligt författning efter särskilt beslut Tjänstledighetsförordningen
Kommunalt förtroendeuppdrag Kommunallagen
Kompensationsledighet vid mertidsarbete

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T 

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Kompensationsledighet vid övertidsarbete

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T 

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Läkar- och vissa tandläkarbesök

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Make/maka till utlandsanställd (inom UD)

Tjänstledighetsförordningen 

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Nationell expert EU:s regelverk
Nämndeman

Rättegångsbalken

Lag om allmänna förvaltningsdomstolar

Näringsverksamhet Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
Närståendevård Lag om ersättning och ledighet för närståendevård
Partiell ledighet för vård av barn under 12 års ålder

Tjänstledighetsförordningen 

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Planeringssamtal i Trygghetsstiftelsens regi då viss tidsbegränsad anställning löper ut

Avtal om omställning

Politiska uppdrag inom EES, i Schweiz och i Förenade kungariket

Lag om rätt till ledighet för politiska uppdrag inom EES, i Schweiz och i Förenade kungariket

 

Semester

Semesterlagen

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T 

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Skyddsombud eller ledamot i skyddskommitté Arbetsmiljölagen
Studier Studieledighetslagen
Stödja ett längre arbetsliv

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T 

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Tidsbegränsad anställning i EU:s institutioner eller organ (gäller även medföljande make) Tjänstledighetsförordningen
Tidsbegränsad anställning som sakkunnig i regeringskansliet för den som är tillsvidareanställd

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Totalförsvarsplikt med mera Lag om totalförsvarsplikt
Trängande familjeskäl Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Under sjukdom för att prova annat arbete Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
Under uppsägningstid för att söka arbete Lag om anställningsskydd
Under uppsägningstid för att genomgå utbildning, pröva annan anställning med mera (genom Trygghetsstiftelsens försorg) Avtal om omställning
Uppdrag som ledamot av riksdagen

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Regeringsformen

FrånvaroorsakLag/författning/avtal
Avstängning för fullmaktsanställda Lagen om fullmaktsanställning 
Frånvaro för smittbärare

Smittskyddslagen

Livsmedelslagen

Socialförsäkringsbalken

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Frånvaro på grund av deltagande i facklig stridsåtgärd

Lag om medbestämmande i arbetslivet

Lagen om offentlig anställning

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S

Försättande ur tjänstgöring

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Villkorsavtal-T

Uteblivande från arbetet:

a) på grund av anhållande, häktning, frihetsberövande

b) på grund av naturhinder

c) av annat skäl

Villkorsavtal OFR/S,P,O

Villkorsavtal (Seko)

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko

Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S