Arbetstid

Här kan du läsa om arbetstid och den gemensamma arbetstidspolicy som finns för statliga arbetsgivare.

Verksamhetens krav och ekonomiska förutsättningar ska vara utgångspunkt för arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor. Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T ska lokalt kollektivavtal slutas om förläggning av arbetstiden.

Gemensam arbetstidspolicy

De statliga myndigheterna har, i bred samverkan med Arbetsgivarverket, tagit fram en gemensam arbetstidspolicy som utgör en gemensam plattform för statliga arbetsgivare. 

Policyn fastställer att:

  • det är verksamhetens krav och ekonomiska förutsättningar som utgör utgångspunkten för arbetstidens förläggning och övriga arbetstidsvillkor,
  • en kontinuerlig översyn sker för anpassning till förändrade krav på verksamhet och ekonomiska förutsättningar,
  • arbetstiden förläggs, inom ramen för verksamhetens krav, så att den bidrar till en god arbetsmiljö.

I respektive organisations ledning är det viktigt att ha en uppfattning om vad man på myndigheten vill uppnå utifrån ett övergripande verksamhetsperspektiv, det vill säga den lokala arbetsgivarpolitiken.

Bjud in medarbetarna i processen

För att omsätta policyn i verksamheten behöver du som chef möjliggöra diskussion och konkretisering på lokal nivå i förhållande till din verksamhets behov och förutsättningar. Organisationens förmåga att driva förändringar bygger på din och dina medarbetares motivation och engagemang. Vid förändring av arbetstidens förläggning är det därför viktigt att du som chef bjuder in medarbetarna i förändringsprocessen och skapar utrymme för dialog om verksamhetens och medarbetarnas behov.

Anpassning efter enskilds önskemål

Förutsatt att verksamhetens behov tillgodoses kan arbetstiden förläggas så att den också passar den enskilde individens önskemål. Villkorsavtalen och AVA/AVA-T möjliggör detta genom att utgöra stödet för lokala kollektivavtal eller enskild överenskommelse.

Viktigt att tänka på är att möjligheten till enskilda överenskommelser om arbetstid innebär till exempel att staten kan, under förutsättning att det passar verksamhetens krav, erbjuda arbetsplatser där människor med olika bakgrund och kompetens av betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering kan verka.

Stöd i ditt arbete får du av din lokala HR-funktion.

Frågor att diskutera

Här finns exempel på frågor som kan vara bra att diskutera tillsammans: 

  • När bedrivs viss verksamhet och vem/vilka leder den?
  • Vilka arbetsuppgifter går att styra tidsmässigt?
  • Vilka arbetsuppgifter är bundna till fasta tider?
  • Hur ser arbetsuppgifternas fördelning ut under dygnet i förhållande till bemanning?
  • Hur ser servicenivån ut i förhållande till resurser?
  • Hur ska bemanningen lösas vid till exempel sjukdom och föräldraledighet?
  • När och hur planeras semesterperioderna?