Att anställa

Anställning av arbetstagare regleras i ett stort antal olika rättsliga källor. Dessutom finns en utförlig beskrivning av de olika delarna i ett anställningsärende i Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten.

När det gäller anställning av arbetstagare så regleras det i ett stort antal olika rättsliga källor, till exempel grundlagen, lagar, förarbeten, förordningar, rättspraxis samt kollektivavtal.

I skriften Anställning i staten ges en systematisk och utförlig genomgång av de frågor av rättslig och formell natur som uppkommer i ett anställningsärende.

När en arbetstagare samtidigt har en deltidsanställning inom det statliga avtalsområdet och en eller flera deltidsanställningar inom ett annat avtalsområde (kommun/landsting eller privat) där lönerna tillsammans överstiger de olika så kallade "basbeloppstaken" kan ersättningarna enligt kollektivavtalen bli lägre i förhållande till motsvarande totala löneläge i en anställning.

Frågor uppstår ofta kring hur arbetsgivaren kan och bör arbetsleda respektive omplacera och skillnaden däremellan. I Frågor och svar Arbetsskydlighet och omplacering har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren kring detta.