Lönebildning

En förutsättning för ett framgångsrikt lokalt lönepolitiskt arbete är dels att arbetsgivaren bedriver ett strategiskt lönepolitiskt arbete som utgår från verksamhetens behov dels att de centrala parternas gemensamma intentioner förstås och återspeglas på lokal nivå.

Lönen som styrmedel

Skriften Lönen som styrmedel är tänkt att vara ett stöd till myndighetsledningens arbete med att åstadkomma en lokal lönebildning som blir ett effektivt styrmedel för att nå de mål som finns för verksamheten och säkra kompetensförsörjningen.

Att skapa en lokal lönebildning med ett sådant innehåll kräver ett stort engagemang från myndighetsledningen. Skriften belyser olika delar i det lokala lönebildningsarbetet på en generell nivå. Skriftens fokus ligger på arbetsgivarens eget arbete. Den inleds med en beskrivning av varför en rätt hanterad lokal lönebildning är en investering i verksamheten.

Frågor och svar Lönebildning

Frågor och svar Löneanalys

Frågor och svar Lönestatistik

Frågor och svar Tidsanvändningsstatistik

Frågor och svar BESTA-vägen

BESTA

En förutsättning för att genomföra en löneanalys är att gruppera individerna inom verksamheten. Det sätt som vi valt att göra det partsgemensamt i staten är genom klassificeringssystemet BESTA.

BESTA-vägen och Analyskraft

Fokus för metoden BESTA-vägen är att den ska vara ett stöd för analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Metoden bygger på att arbetet när detta görs integreras i den lokala lönebildningsprocessen. Parterna på central nivå på det statliga avtalsområdet är överens om att BESTA-vägen är ett bra sätt att identifiera och undvika osakliga löneskillnader. Analyskraft fungerar som ett tekniskt stöd i arbetet med löneskillnader mellan kvinnor och män.