Blanketter

Här hittar du digitala blanketter att använda i olika anställningsrelaterade ärenden. För att du lätt ska hitta är de uppdelade under olika rubriker beroende på situation. I anslutning till blanketterna finns information du bör känna till kopplat till användandet av blanketterna.

Om blanketterna

Blanketterna går att ladda ner, fylla i och signera digitalt med Adobe Sign, för användare som har den funktionen. Blanketterna kan självklart även fyllas i digitalt och sedan skrivas ut och signeras på pappret.

Direktlänkar, gå direkt till blanketter för

Att ingå anställning

Avsluta anställning på grund av arbetsbrist

Pågående anställning

Avsluta anställning på grund av personliga skäl

Avsluta anställning - övrigt

Avsluta anställning för arbetstagare som fyllt 69 år 

Ingå anställning

Blankett för anställningsbevis

Blankett för anställningsbevis (pdf, 1,2 MB)

Instruktion till blankett för anställningsbevis (pdf,600 kB)

Blankett för information om beslut om att anställa

I anställningsförordningen 7 § står att information om anställning måste anslås. Enligt 8 § i samma förordning står att arbetsgivaren måste kunna visa vilken dag informationen anslagits. Om det fanns avvikande mening vid beslutet om anställning behöver även det redovisas i informationen som anslås.

Blankett för information om beslut att anställa (pdf)

Blankett för underrättelse om tidsbegränsad anställning

Blanketten används för underrättelse enligt 28 § LAS till berörda lokala arbetstagarorganisationer om tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS, AF eller annan bestämmelse, även provanställning. Arbetsgivaren måste kunna styrka att organisationen har fått underrättelsen och tidpunkten för när detta skedde. Grunden för tillämpningen av tidsbegränsad anställning enligt anställningsbeviset ska anges i underrättelsen. Detta anges i blanketten i fältet för "Upplysningar om anställningens period och varaktighet".

Blankett för underrättelse om tidsbegränsad anställning (pdf)

Blankett för begäran om förhandling

En arbetsgivare är skyldig att samverkansförhandla med berörd arbetstagarorganisation före beslut om att anställa i de fall det finns sökande som har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad (25 a § LAS) eller till återanställning (27 § LAS). Någon förhandling behöver inte ske om en sökande har företrädesrätt och denna erbjuds anställning. Det är arbetsgivarens ansvar att fullgöra förhandlingsskyldigheten innan beslut fattas. I blanketten i fältet "Beskrivning av ärendet" behöver det tydligt framgå att arbetsgivaren har för avsikt att anställa en annan person än den företrädesberättigade.

Blankett för begäran om förhandling (pdf)

Blankett för anmälan om anspråk på återanställningsrätt

Med stöd av första stycket i 27 § i LAS behöver en arbetstagare anmäla sitt anspråk på företrädesrätt till arbetsgivaren. Arbetstagaren kan i anmälan precisera att hen bara är intresserad av företrädesrätt i fråga om vissa arbetsuppgifter eller på viss ort. Detta har arbetstagaren i så fall ansvar för att förtydliga. Upplys arbetstagaren om att det är arbetstagarens ansvar att se till att arbetsgivaren har korrekta kontaktuppgifter under den tid företrädesrätten gäller.

Blankett för anmälan om anspråk på återanställningsrätt (pdf)

Arbetstagare som har haft säsongsanställning kan ha rätt till att anmäla anspråk om återanställningsrätt för ny säsongsanställning hos arbetsgivaren.

Anmälan om anspråk på återanställningsrätt för ny säsongsanställning (pdf)

Avsluta anställning på grund av arbetsbrist

Blankett för uppsägningsbesked på grund av arbetsbrist

Arbetsgivaren har enligt 8 § LAS skyldighet att lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till arbetstagaren. För föräldralediga gäller särskilda regler om när uppsägningstiden börjar löpa enligt tredje stycket i 11 § LAS. Information om vad som gäller om arbetstagaren vill begära skadestånd eller vill att uppsägningen ska ogiltigförklaras måste framgå av blanketten för att tidsfristerna ska börja löpa.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska ha varsitt exemplar av denna blankett.

Blankett för uppsägningsbesked på grund av arbetsbrist (pdf)

Blankett för besked om att tidsbegränsad anställning upphör på grund av arbetsbrist

Enligt 15 § LAS ska arbetsgivaren i vissa fall ge arbetstagaren besked om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta. Sådant besked ska ges senast en månad före anställningstidens utgång. När det gäller säsongsanställning är Arbetsgivarverkets rådgivning att sådant besked lämnas innan pågående säsongsanställning upphör. Arbetsgivaren måste kunna styrka att arbetstagaren mottagit beskedet och tidpunkten för detta.

Blankett för besked om tidsbegränsad anställning upphör på grund av arbetsbrist (pdf)

Besked om att din säsongsanställning inte kommer att fortsätta (pdf)

Blankett för varsel om att tidsbegränsad anställning upphör på grund av arbetsbrist

Arbetsgivaren är enligt första stycket 30 a § LAS skyldig att varsla lokala arbetstagarorganisationen samtidigt som man underrättar en arbetstagare enligt 15 § LAS om att en tidsbegränsad anställning ska upphöra. Arbetsgivaren ska kunna styrka att organisationen fått varslet och när det skedde.

Blankett för varsel om att tidsbegränsad anställning upphör på grund av arbetsbrist (pdf)

Pågående anställning 

Blankett för anmälan om företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Blanketten är ett exempel på hur en skriftlig anmälan enligt 25 a § LAS kan utformas.

Blankett för anmälan om företrädesrätt till  anställning med högre sysselsättningsgrad (pdf)

Avsluta anställning av personliga skäl

Blankett för underrättelse om tilltänkt uppsägning på grund av personliga skäl

Underrättelsen till arbetstagaren ska lämnas samtidigt som varslet till den lokala arbetstagarorganisationen lämnas. Underrättelsen ska enligt 30 § LAS lämnas minst två veckor före beskedet om uppsägning.

Blankett för underrättelse  om tilltänkt uppsägning på grund av personliga skäl (pdf)

Blankett för varsel om tilltänkt uppsägning på grund av personliga skäl

Varslet till den lokala arbetstagarorganisationen ska enligt 30 § LAS lämnas samtidigt som underrättelsen till arbetstagaren lämnas. Det ska ske två veckor före beskedet om tilltänkt uppsägning.

Blankett för varsel om tilltänkt uppsägning på grund av personliga skäl (pdf)

Blankett för uppsägningsbesked av personliga skäl

Enligt 10 § LAS är huvudregeln att arbetsgivaren ska lämna besked om uppsägning till arbetstagaren personligen. I undantagsfall får beskedet istället skickas i rekommenderat brev. Om besked skickats i rekommenderat brev anses uppsägningen ha skett tio dagar efter att arbetsgivaren skickade brevet. Har arbetstagaren semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska ha varsitt exemplar av denna blankett.

Blankett för uppsägningsbesked av personliga skäl (pdf)

Blankett för underrättelse om tilltänkt avskedande på grund av personliga skäl

Underrättelsen till arbetstagaren ska lämnas samtidigt som varslet till den lokala arbetstagarorganisationen. Underrättelsen ska enligt 30 § LAS lämnas minst en vecka före beskedet om avskedandet.

Blankett för underrättelse om tilltänkt avskedande på grund av personliga skäl (pdf)

Blankett för varsel om tilltänkt avskedande på grund av personliga skäl

Varslet till den lokala arbetstagarorganisationen ska enligt 30 § LAS lämnas samtidigt som underrättelsen till arbetstagaren lämnas. Det ska ske en vecka före beskedet om avskedande.

Blankett för varsel om tilltänkt avskedande på grund av personliga skäl (pdf)

Blankett för besked om avskedande på grund av personliga skäl

Enligt 20 § LAS är huvudregeln att arbetsgivaren ska lämna besked om avskedande till arbetstagaren personligen. I undantagsfall får beskedet istället skickas i rekommenderat brev. Om besked skickats i brev anses avskedandet ha skett tio dagar efter att arbetsgivaren skickade brevet. Har arbetstagaren semester anses avskedandet ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska ha varsitt exemplar av denna blankett.

Blankett för besked om avskedande på grund av personliga skäl (pdf)

Avsluta anställning - övrigt

Blankett för besked om att anställning upphör på grund av hel sjukersättning

Arbetsgivaren ska ge skriftligt besked enligt 4 a § LAS till en arbetstagare om att anställningen ska upphöra på grund av att arbetstagaren enligt socialförsäkringsbalken får rätt till hel sjukersättning. Så snart arbetsgivaren har fått kännedom om Försäkringskassans beslut, och det vunnit laga kraft, ska besked lämnas till arbetstagaren. Arbetsgivaren måste kunna styrka att arbetstagaren har fått beskedet och när det skedde.

Blankett för besked om att anställning upphör på grund av hel sjukersättning (pdf)

Blankett för underrättelse om att provanställning upphör

Den arbetsgivare som vill avbryta en provanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg enligt 31 § första stycket LAS. Detta gäller både när provanställningen ska avbrytas i förtid och när den inte ska övergå till en tillsvidareanställning.
Arbetsgivaren och arbetstagaren ska ha varsitt exemplar av denna blankett.

Blankett för underrättelse om att provanställning upphör (pdf)

Blankett för skriftligt besked om att provanställning upphör

Den arbetsgivare som vill avbryta en provanställning ska ge arbetstagaren besked om detta före prövotidens utgång vilket följer av 6 § andra stycket LAS. Enligt 8 § LOA ska detta besked vara skriftligt. Detta gäller både när provanställningen ska avbrytas i förtid och när den inte ska övergå till en tillsvidareanställning. Förutsatt att besked har lämnats före prövotidens utgång upphör provanställningen. Arbetsgivaren måste kunna styrka att arbetstagaren har fått beskedet och när det skedde.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska ha varsitt exemplar av denna blankett.

Blankett för skriftligt besked om att provanställning upphör (pdf)

Blankett för varsel om att provanställning upphör

Blankett för varsel enligt första stycket 31 § LAS till den lokala arbetstagarorganisationen när arbetsgivaren vill avbryta en provanställning. Arbetsgivaren måste kunna styrka att organisationen har fått varslet och när detta skedde. Varslet ska lämnas samtidigt som underrättelsen ges till arbetstagaren.

Blankett för varsel om att provanställning upphör (pdf)

Avsluta anställning för arbetstagare som fyllt 69 år

Blankett för underrättelse om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som fyllt 69 år

Underrättelsen till arbetstagaren ska lämnas samtidigt som varslet till den lokala arbetstagarorganisationen. Underrättelsen ska enligt 30 § LAS lämnas minst två veckor före beskedet om uppsägning.

Blankett för underrättelse om tilltänkt uppsägning för arbetstagare som fyllt 69 år (pdf)

Blankett för varsel om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som fyllt 69 år

Varslet till den lokala arbetstagarorganisationen ska enligt 30 § LAS lämnas samtidigt som underrättelsen till arbetstagaren. Det ska ske två veckor före beskedet om tilltänkt uppsägning.

Blankett för varsel om tilltänkt uppsägning av arbetstagare som fyllt 69 år (pdf)

Blankett för besked om uppsägning av arbetstagare som fyllt 69 år

Enligt 10 § LAS är huvudregeln att arbetsgivaren ska lämna besked om uppsägning till arbetstagaren personligen. I undantagsfall får beskedet istället skickas i rekommenderat brev. Om besked skickats i rekommenderat brev anses uppsägningen ha skett tio dagar efter att arbetsgivaren skickade brevet. Har arbetstagaren semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska ha varsitt exemplar av denna blankett.

Blankett för besked om uppsägning av arbetstagare som fyllt 69 år (pdf)

Underrätta en arbetstagare som fyllt 69 år om tilltänkt avskedande

Kontakta din rådgivare om du ska underrätta en arbetstagare som fyllt 69 år om tilltänkt avskedande.

Kontakta din rådgivare med e-post

Varsla en arbetstagare som fyllt 69 år om tilltänkt avskedande

Kontakta din rådgivare om du ska varsla en arbetstagare som fyllt 69 år om tilltänkt avskedande.

Kontakta din rådgivare med e-post

Ge en arbetstagare som fyllt 69 år besked om avskedande

Kontakta din rådgivare om du ska ge en arbetstagare som fyllt 69 år besked om avskedande.

Kontakta din rådgivare med e-post

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden