Partsgemensamma organ

Det finns flera partsgemensamma organ. Här kan du läsa mer om Kåpan pensioner, Partsrådet, PSA-nämnden och Trygghetsstiftelsen.

Kåpan pensioner

Kåpan tjänstepensionsförening (Kåpan pensioner) förvaltar avgiftsbestämda tjänstepensioner för statligt anställda. Verksamheten bygger på pensionsavtalen PA-91 och PA 03. Enligt dessa avtal ska arbetsgivarna betala vissa pensionspremier för sina anställda.

Kåpan tjänstepensionsförening (Kåpan pensioner) är en försäkringsförening som har bildats av parterna på det statliga avtalsområdet.

Kåpan Pensioners högsta beslutande organ är fullmäktige. Ledamöterna i fullmäktige uppgår till 30 personer med lika många personliga suppleanter. Ledamöterna är utsedda av arbetsmarknadens parter inom det statliga området, hälften av Arbetsgivarverket och den andra hälften av de fackliga organisationerna. 

Fullmäktige utser styrelsen i Kåpan Pensioner som består av tolv ledamöter. Sex av ledamöterna nomineras på förslag av Arbetsgivarverket, två av Saco-S, två av Seko och två gemensamt av OFR/S,P,O.  

PA 91 Pensionsavtal 2000:A5

PA 03 Pensionsavtal 2008:3

 

Partsrådet

Partsrådet, Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, hanterar aktuella frågor som arbetsgivare och fack på central nivå tycker är viktigast att lösa. Här tillhandahåller de centrala parterna - Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko - verktyg, tjänster, inspiration och kompetensutveckling som stärker arbetet med att lösa olika uppgifter och utmaningar på statliga arbetsplatser runt om i landet.

Föreningen bildades redan 1993 under namnet Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. Genom en överenskommelse i 2007 års avtalsrörelse förändrades verksamhetens inriktning med en tydligare koppling till parternas gemensamma frågor och därmed skedde också namnbytet till Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet.

Verksamheten bedrivs inom olika arbetsområden som bestäms av de centrala parterna i kollektivavtal. Partsrådet ger stöd till lokala parter inom dessa arbetsområden.

Arbetsområdena varierar över tid, beroende på vilka områden de centrala parterna prioriterar. Från och med 2021 är de följande:

  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning
  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  • Hållbart arbetsliv

Verksamheten leds av en styrelse som består av sex företrädare för Partsrådets medlemmar. Arbetsgivarverket utser tre ledamöter varav en är ordförande. OFR/S,P,O, Saco-S och Seko utser var sin ledamot varav en är vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Partsrådet har också ett representantskap som består av trettio ledamöter. Femton av dessa utses av arbetsgivarsidan och arbetstagarorganisationerna utser fem representanter vardera. Ett kansli finns för stöd, kommunikation och samordning av verksamheten.

Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet 2008

Principöverenskommelse rörande Partsrådets verksamhet och finansiering

Programmet Hållbart arbetsliv

Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv erbjuder kostnadsfritt operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns hos statliga myndigheter. Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Syftet är att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag.

På webbplatsen partsradet.se/hallbart-arbetsliv/ finns mer information om programmet, samt möjlighet att göra intresseanmälan, avrop och anmäla sig till evenemang.

I filmen kan du ta del av när Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck, som också är ordförande för Hållbart arbetslivs styrgrupp, berättar om den partsgemensamma uppstarten av arbetet. 

Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse vars verksamhet finansieras av de statliga arbetsgivarna genom årliga avsättningar.

Den hjälp som stiftelsen ger utgår från riktlinjerna i Avtal om omställning.

Trygghetsstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse som bildats av parterna på det statliga avtalsområdet. På arbetsgivarsidan Arbetsgivarverket, på arbetstagarsidan Saco-S, OFR/S,P,O och Seko. Dess arbete leds av en styrelse med sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre personliga ersättare på arbetsgivarsidan. Varje central arbetstagarorganisation utser en ledamot och en personlig ersättare. Regeringen utser en av ledamöterna till ordförande. De centrala arbetstagarorganisationerna utser gemensamt en av ledamöterna till vice ordförande.

Stiftelsens verksamhet finansieras genom en avgift som myndigheterna betalar och som parterna enats om – men kostnaderna för samtliga förmåner i Avtal om omställning täcks inte av denna avgift.

Avtal om omställning

Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice

– Jag ser Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice som en positiv del av uppdraget att stötta uppsagda till ett nytt jobb. För statliga arbetsgivare öppnar det en möjlighet att snabbt kunna tillsätta exempelvis vikariat med personer som redan kan statlig verksamhet, vilket är en stor fördel, konstaterar Åsa Krook, chef för enheten Arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket och styrelseledamot i Trygghetsstiftelsen.

Läs hela intervjun med Åsa Krook på Trygghetsstiftelsens webbplats.

 

PSA-nämnden

PSA-nämnden har inrättats av parterna på det statliga avtalsområdet för att pröva frågor om ersättning enligt Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Nämnden har sex ledamöter varav tre utses av Arbetsgivarverket och en av varje arbetstagarpart, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko. Varje ledamot har en personlig ersättare. PSA-nämnden anlitar AFA Trygghetsförsäkring för personskaderegleringen.

PSA Avtal om ersättning vid personskada 2006:1 

Hållbart arbetsliv

Läs mer på Partsrådets webbplats om de olika tjänsterna som Hållbart arbetsliv erbjuder. Du kan också kontakta dem via e-post: 
hallbartarbetsliv@partsradet.se

Samlad och partsgemensam information om PSA