Arbetsgivarverkets ståndpunkter

Staten som arbetsgivare står inför många framtida utmaningar. Tillsammans har de statliga arbetsgivarna därför kommit överens om ett antal strategiska arbetsgivarfrågor som har hög prioritet de närmaste åren.

Arbetsgivarpolitiken ska

 • Stödja en effektiv verksamhet i förändring som lever upp till medborgarnas krav på hög kvalitet och servicegrad.
 • Säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning.
 • Spegla omvärldsförändringar.
 • Grunda sig på de statliga arbetsgivarnas gemensamma och enskilda intressen.

Tillsammans med facken vill de statliga arbetsgivarna

 • Skapa flexibla och verksamhetsanpassade avtal.
 • Se till att lönebildningen stödjer en effektiv verksamhet.
 • Låta verksamhetens behov styra arbetstiderna.
 • Stärka arbetslinjen såväl vid sjukdom som omställning.

Lagstiftningen bör enligt de statliga arbetsgivarna

 • Stärka arbetslinjen och skapa en klar ansvarsfördelning i socialförsäkringen.
 • Öppna för flexiblare arbetstidsbestämmelser.
 • Bidra till lönebildning enligt individuell lönesättning.
 • Ge staten samma förutsättningar att konkurrera på arbetsmarknaden som andra arbetsmarknadssektorer, varken mer eller mindre.
 • Ta hänsyn till små myndigheter på samma sätt som till företag med få anställda.

Tillsammans vill de statliga arbetsgivarna

 • Göra statliga arbeten mer attraktiva och kända.
 • Se till att mångfald, jämställdhet och integration präglar verksamheten.
 • Göra chefernas arbetsgivarroll tydlig.
 • Öka effektiviteten genom arbetsgivarsamverkan.