Frågor och svar om Sjukskrivning, ersättningar och ledighet

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

 • FRÅGA: Folkhälsomyndighetens rekommendation till person som bor med annan, som har konstaterad covid-19, är att alla i hushållet, oavsett om man är frisk eller sjuk, ska stanna hemma och avvakta kontakt med sjukvården. Vilken ersättning ska utgå i sådant fall? (2021-06-29)

  SVAR: I dessa fall är det vården och behandlande läkare som beslutar om förhållningsregler. Har arbetstagaren arbetsförmåga och kan utföra arbete i hemmet ska vanlig lön utgå. Om arbetstagaren har arbetsförmåga men inte möjlighet att utföra arbete i hemmet ska lön till smittbärare utgå, (9 kap. 3 § villkorsavtalen, 12 § 12 mom. AVA/AVA-T). För att lön till smittbärare ska utgå krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande från första dagen som visar att hen inte får arbeta på grund av risken för smitta.

  I vanliga fall ska läkarens beslut framgå skriftligt av ett läkarintyg eller liknande. Nu har regeringen dock beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan till Försäkringskassan om smittbärarpenning som gäller covid-19, i syfte att underlätta för vården. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med den 6 februari och fram till och med den 30 september 2021. Arbetsgivarverket gör samma bedömning, att ett skriftligt beslut om avstängning inte behöver visas, för att lön till smittbärare ska utgå under den aktuella perioden. Arbetsgivaren behöver därför vara extra tydlig i informationen till arbetstagaren att lön till smittbärare endast utbetalas under förutsättning att en läkare har fattat ett sådant beslut. Innan lön till smittbärare utges bör arbetsgivaren förvissa sig om att ett sådant beslut finns, exempelvis genom ett muntligt eller skriftligt intygande från arbetstagaren.

 • FRÅGA: En arbetstagare är sammanboende med person som testats positivt för covid-19. Arbetstagaren och deras barn uppvisar inte några symtom. Arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, men enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer får barnet inte vara på förskola/skola. Arbetstagaren behöver därför istället ta hand om det friska barnet i sådan utsträckning att arbetet inte kan utföras. Vilken ersättning ska utgå? (2020-12-11)

  SVAR: Det är en läkare eller sjuksköterska som bedömer om barnet kan misstänkas sprida smitta. Fattar läkare beslut om förhållningsregler för barnet, i syfte att hindra smittspridning kan arbetstagaren erhålla ersättning för vård av barn, vab, från Försäkringskassan. I de fall då arbetstagaren inte kan arbeta hemifrån och hen redan får lön till smittbärare kan ersättning för vab inte utgår för samma tid.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats: Coronaviruset - det här gäller

 • FRÅGA: Vi har en medarbetare som är smittad, ska sjuklönelagens regler om karensavdrag tillämpas? (2020-03-06)

  SVAR: Om arbetsgivaren, efter kontakt med arbetstagaren, bedömer att arbetsförmågan är nedsatt till följd av smittan, ska sjuklönelagens regler tillämpas fullt ut, det vill säga karensavdrag ska göras. Om smittan inte påverkar arbetsförmågan ska däremot lön till smittad utgå, utan avdrag. Detta följer av 9 kap. 3 § villkorsavtalen och 12 § 12 mom. affärsverksavtalen. För att bestämmelserna i kollektivavtalen ska vara tillämpliga krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande.
 • FRÅGA: Den 7 april 2020 utfärdade regeringen en förordning som innebär att karensavdraget tillfälligt slopas. Vad innebär den? (2021-06-24)

  SVAR: Arbetsgivaren ska fortsätta att göra karensavdrag som vanligt. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning hos Försäkringskassan. Ersättning utgår med ett schablonbelopp oavsett hur stort karensavdraget varit. Från och med den 21 januari höjdes beloppet från 804 kronor till 810 kronor före skatt. De tillfälliga reglerna om ersättning för karensavdrag har succesivt förlängts och gäller nu till och med den 30 september 2021.

 • FRÅGA: Försäkringskassan har sedan tidigare bestämt att tillfälligt ändra tidpunkten för när läkarintyg ska lämnas vid ansökan om sjukpenning. Ändringen innebär att intyget ska lämnas till Försäkringskassan först från dag 22 i sjukperioden med syfte att avlasta sjukvården. Den tillfälliga ändringen har successivt förlängts och gäller nu till och med den 30 september 2021. Hur ska vi som arbetsgivare agera? (2021-03-30)

  SVAR: Normalt förutsätter rätten till frånvaro från och med dag 15 samt rätten till sjukpenningtillägg att arbetsgivaren får ta del av läkarintyget från dag 15. Under rådande omständigheter behöver arbetsgivaren inte kräva in detta läkarintyg förrän från dag 22. Vid tvekan om arbetstagare verkligen har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan kan du som stöd i den bedömningen begära att arbetstagaren ska styrka att sjukpenning betalas ut från Försäkringskassan. Även arbetstagarens rätt till sjukpenningtillägg förutsätter att sjukpenning betalas. I dag fattar Försäkringskassan i större omfattning tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden. Även vid ett sådant tillfälligt beslut ska sjukpenningtillägg utbetalas.
 • FRÅGA: Den 2 april 2020 beslutade riksdagen om en ändring i sjuklönelagen som innebär att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden temporärt upphävs för att minska belastningen på vården. Det slopade kravet på läkarintyg har succesivt förlängts och gäller nu till och med den 30 september 2021. Har motsvarande förändringar gjorts i villkors- och affärsverksavtalen? (2021-06-24)

  SVAR: Ja, centrala parter har ingått ett kollektivavtal med motsvarande innehåll. Det gäller från och med den tidpunkt då ändringen i sjuklönelagen träder i kraft, det vill säga retroaktivt från den 13 mars 2020. Förändringen i lagen innebär att såväl kravet på läkarintyg från den åttonde dagen som möjligheten att kräva in läkarintyg vid en tidigare tidpunkt tas bort. Överenskommelser med motsvarande innehåll har ingåtts avseende 7 kap. 3 § villkorsavtalen respektive 12 § 3 mom. affärsverksavtalen. Ändringarna i avtalet gäller under den tid som ändringarna i lagen äger giltighet. 

  Även före ändringen kunde arbetsgivaren betala ut sjuklön utan att kräva in läkarintyg. Detta får anses följa av 6 kap. 2 § villkorsavtalen och efter avstämning med centrala fackliga organisationer genom motsvarande tillämpning av affärsverksavtalen. Innan arbetsgivaren fattar ett sådant beslut ska den lokala arbetstagarorganisationen informeras om det tilltänkta beslutet (2 kap. 1 § villkorsavtalen). 

  Förhandlingsprotokoll 2020-03-23 (under rubriken Tilläggsdokument): Sjukintyg under sjuklöneperioden (Saco-S)
  Förhandlingsprotokoll 2020-03-23 (under rubriken Tilläggsdokument): Sjukintyg under sjuklöneperioden (OFR)
  Förhandlingsprotokoll 2020-03-23 (under rubriken Tilläggsdokument): Sjukintyg under sjuklöneperioden (Seko)
 • FRÅGA: Innebär förändringarna i sjuklönelagen om att temporärt upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden även att vi som arbetsgivare inte heller behöver beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande för att betala ut lön till smittbärare? (2021-06-29)

  SVAR: För att uppbära lön till smittbärare enligt 9 kap. 3 § villkorsavtalen och 12 § 12 mom. affärverksavtalen krävs fortfarande ett en läkare har fattat beslut om att hen inte får arbeta eftersom hen är eller kan vara smittad av en samhällsfarlig sjukdom enligt bestämmelserna i smittskyddslag (2004:168). Ett sådant beslut som visar att hen inte får arbeta på grund av risken för smitta samt vilken tidsperiod som avses krävs från första dagen och under hela perioden. I vanliga fall ska läkarens beslut framgå skriftligt i ett läkarintyg eller liknande. Nu har regeringen dock beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan till Försäkringskassan om smittbärarpenning som gäller covid-19 i syfte att underlätta för vården. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med den 6 februari och fram till och med den 30 sepember 2021. Arbetsgivarverket gör bedömningen att ett skriftligt beslut om avstängning inte heller behöver visas för att lön till smittbärare ska utgå under den aktuella perioden. Arbetsgivaren behöver därför vara extra tydlig i informationen till arbetstagaren att lön till smittbärare endast utbetalas under förutsättning att en läkare har fattat ett sådant beslut. Innan lön till smittbärare utges bör arbetsgivaren förvissa sig om att ett sådant beslut finns, exempelvis genom ett muntligt eller skriftligt intygande från arbetstagaren. 
 • FRÅGA: Från och med den 1 augusti 2020 ersätter staten, enligt en förordning, arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala till följd av coronapandemin. Hur fungerar det?  (2021-06-24)

  SVAR: Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningen räknas ut enligt olika procentsatser beroende på storleken på arbetsgivarens totala lönekostnader. Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön precis som vanligt och blir sedan ersatt via skattekontot av Försäkringskassan. Den tillfälliga förändringen har succesivt förlängts och gäller nu till och med den 30 september 2021.

 • FRÅGA: Vad kan arbetsgivare vidta för åtgärder om en arbetstagare som verkar sjuk, men som inte själv anser det, vägrar att vara sjukskriven och istället infinner sig på arbetsplatsen? (2020-04-15)

  SVAR: Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagstiftningen skyldig att försöka hindra smittspridning på arbetsplatsen. Likväl har varje individ ett ansvar att medverka till att förhindra smittspridning, enligt 2 kap 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168). Ledighet med anledning av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom är emellertid en rättighet för arbetstagaren och arbetsgivaren kan därför inte beordra en arbetstagare att vara ledig på grund av sjukdom. Arbetsgivaren kan som regel endast uppmana den arbetstagare som, enligt arbetsgivarens uppfattning, verkar sjuk att sjukanmäla sig och gå hem för att inte smitta ner andra. Om arbetstagaren inte efterkommer en sådan begäran kan arbetsgivaren beordra arbetstagaren att arbeta på distans, om det är möjligt, med bibehållen lön. 

  Arbetsgivaren kan också med stöd av arbetsledningsrätten tillfälligt försätta en person ur tjänst. Hur frågan om lön ska hanteras regleras i 6 kap. 10 § villkorsavtalen.
 • FRÅGA: Till följd av smitta blir det svårt att få ut lönerna i tid. Kan vi skjuta på utbetalningen? (2020-03-12)

  SVAR: Nej, att betala ut lön i tid är arbetsgivarens mest centrala förpliktelse i anställningsavtalet. I samband med riskbedömningen ska därför denna risk identifieras och åtgärdas så att den kan fullgöras i tid.

 • FRÅGA: Vad händer om regeringen beslutar att stänga skolor/förskolor för att minska smittspridningen av covid-19 och medarbetarna behöver vara hemma för att ta hand som sina barn? (2021-06-24)

  SVAR: Regeringen har beslutat om en ny förordning, förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, som gäller från och med den 25 april 2020. Förordningen innebär att tillfällig föräldrapenning kan betalas ut, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta, om regeringen beslutar att stänga skolverksamheten på grund av covid-19 och man därför behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn. Reglerna gäller också om huvudmannen (till exempel kommunen) beslutar att förskolor, skolor och fritidsverksamhet ska stängas:

  - enligt smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
  - för att verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
  - om verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk i covid-19.

  Samma åldersgränser som normalt sett gäller vid tillfällig föräldrapenning gäller även vid denna form av utvidgad tillfällig föräldrapenning. Den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen betalas ut av Försäkringskassan, efter ansökan, under hela den tid som en verksamhet på skolområdet är stängd. Som vanligt behöver medarbetaren anmäla till arbetsgivaren att hen planerar att vara föräldraledig med tillfällig föräldrapenning. Anmälan bör ske så snart det är möjligt. Rätten till ledighet från arbetsgivaren när en medarbetare får tillfällig föräldrapenning följer som vanligt av 8 § föräldraledighetslagen.

  Detta är en tillfällig regelförändring som succesivt har förlängts och som nu gäller till och med den 30 september 2021.
  Läs mer på Försäkringskassans webbplats: Coronaviruset - det här gäller.

 

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.