Frågor och svar om Sjukskrivning, ersättningar och ledighet

Arbetsgivarverket sammanställer löpande frågor och svar med arbetsrättslig information för statliga arbetsgivare med anledning av spridningen av coronavirus. Frågor och svar uppdateras löpande, datum anges efter varje fråga.

 • FRÅGA: Vad gäller för läkarintyg från och med den 1 oktober 2021? (2021-10-01)

  SVAR: Från och med den 1 oktober 2021 upphör undantagen avseende läkarintyg att gälla. Det innebär att arbetstagaren åter ska visa läkarintyg för sin arbetsgivare från och med dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan från och med dag 15. Det innebär också att arbetsgivaren kan besluta om så kallat förstadagsintyg igen. Detta gäller då arbetstagarens första sjukdag är den 1 oktober eller senare.
 • FRÅGA: En arbetstagare vars arbete inte kan utföras hemifrån känner sig fullt arbetsför trots att hen är småförkyld, men vill inte sjukskriva sig utan vill komma till kontoret och arbeta. Vad gäller för en sådan situation? (2021-09-27)

  SVAR: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har covid-symptom ska vara hemma och testa sig. Om testet är negativt kan arbetstagaren återgå i arbete. Försäkringskassan godkänner sjukskrivning vid covid-symptom även om arbetstagaren bedömer att hen egentligen är arbetsför. Eftersom arbetstagaren har möjlighet att vara sjukskriven utgår inte någon lön. Anmäler sig arbetstagaren sjuk utgår sjuklön.

 • FRÅGA: Folkhälsomyndighetens rekommendation till person som bor med annan, som har konstaterad covid-19, är att alla i hushållet, oavsett om man är frisk eller sjuk, ska stanna hemma och avvakta kontakt med sjukvården. Vilken ersättning ska utgå i sådant fall? (2021-10-01)

  SVAR: I dessa fall är det vården och behandlande läkare som beslutar om förhållningsregler. Har arbetstagaren arbetsförmåga och kan utföra arbete i hemmet ska vanlig lön utgå. Om arbetstagaren har arbetsförmåga men inte möjlighet att utföra arbete i hemmet ska lön till smittbärare utgå, (9 kap. 3 § villkorsavtalen, 12 § 12 mom. AVA/AVA-T). För att lön till smittbärare ska utgå krävs skriftligt beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande från första dagen som visar att hen inte får arbeta på grund av risken för smitta.

 • FRÅGA: En arbetstagare är sammanboende med person som testats positivt för covid-19. Arbetstagaren och deras barn uppvisar inte några symtom. Arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, men enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer får barnet inte vara på förskola/skola. Arbetstagaren behöver därför istället ta hand om det friska barnet i sådan utsträckning att arbetet inte kan utföras. Vilken ersättning ska utgå? (2020-12-11)

  SVAR: Det är en läkare eller sjuksköterska som bedömer om barnet kan misstänkas sprida smitta. Fattar läkare beslut om förhållningsregler för barnet, i syfte att hindra smittspridning kan arbetstagaren erhålla ersättning för vård av barn, vab, från Försäkringskassan. I de fall då arbetstagaren inte kan arbeta hemifrån och hen redan får lön till smittbärare kan ersättning för vab inte utgår för samma tid.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats: Coronaviruset - det här gäller

 • FRÅGA: Vi har en medarbetare som är smittad, ska sjuklönelagens regler om karensavdrag tillämpas? (2020-03-06)

  SVAR: Om arbetsgivaren, efter kontakt med arbetstagaren, bedömer att arbetsförmågan är nedsatt till följd av smittan, ska sjuklönelagens regler tillämpas fullt ut, det vill säga karensavdrag ska göras. Om smittan inte påverkar arbetsförmågan ska däremot lön till smittad utgå, utan avdrag. Detta följer av 9 kap. 3 § villkorsavtalen och 12 § 12 mom. affärsverksavtalen. För att bestämmelserna i kollektivavtalen ska vara tillämpliga krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande.
 • FRÅGA: Vad kan arbetsgivare vidta för åtgärder om en arbetstagare som verkar sjuk, men som inte själv anser det, vägrar att vara sjukskriven och istället infinner sig på arbetsplatsen? (2020-04-15)

  SVAR: Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagstiftningen skyldig att försöka hindra smittspridning på arbetsplatsen. Likväl har varje individ ett ansvar att medverka till att förhindra smittspridning, enligt 2 kap 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168). Ledighet med anledning av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom är emellertid en rättighet för arbetstagaren och arbetsgivaren kan därför inte beordra en arbetstagare att vara ledig på grund av sjukdom. Arbetsgivaren kan som regel endast uppmana den arbetstagare som, enligt arbetsgivarens uppfattning, verkar sjuk att sjukanmäla sig och gå hem för att inte smitta ner andra. Om arbetstagaren inte efterkommer en sådan begäran kan arbetsgivaren beordra arbetstagaren att arbeta på distans, om det är möjligt, med bibehållen lön. 

  Arbetsgivaren kan också med stöd av arbetsledningsrätten tillfälligt försätta en person ur tjänst. Hur frågan om lön ska hanteras regleras i 6 kap. 10 § villkorsavtalen.
 • FRÅGA: Till följd av smitta blir det svårt att få ut lönerna i tid. Kan vi skjuta på utbetalningen? (2020-03-12)

  SVAR: Nej, att betala ut lön i tid är arbetsgivarens mest centrala förpliktelse i anställningsavtalet. I samband med riskbedömningen ska därför denna risk identifieras och åtgärdas så att den kan fullgöras i tid.

 • FRÅGA: Vad händer om regeringen beslutar att stänga skolor/förskolor för att minska smittspridningen av covid-19 och medarbetarna behöver vara hemma för att ta hand som sina barn? (2021-10-01)

  SVAR: Regeringen har beslutat om en ny förordning, förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, som gäller från och med den 25 april 2020. Förordningen innebär att tillfällig föräldrapenning kan betalas ut, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta, om regeringen beslutar att stänga skolverksamheten på grund av covid-19 och man därför behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn. Reglerna gäller också om huvudmannen (till exempel kommunen) beslutar att förskolor, skolor och fritidsverksamhet ska stängas:

  - enligt smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
  - för att verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
  - om verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk i covid-19.

  Samma åldersgränser som normalt sett gäller vid tillfällig föräldrapenning gäller även vid denna form av utvidgad tillfällig föräldrapenning. Den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen betalas ut av Försäkringskassan, efter ansökan, under hela den tid som en verksamhet på skolområdet är stängd. Som vanligt behöver medarbetaren anmäla till arbetsgivaren att hen planerar att vara föräldraledig med tillfällig föräldrapenning. Anmälan bör ske så snart det är möjligt. Rätten till ledighet från arbetsgivaren när en medarbetare får tillfällig föräldrapenning följer som vanligt av 8 § föräldraledighetslagen.

  Detta är en tillfällig regelförändring som succesivt har förlängts och som nu gäller till och med den 31 januari 2022.

 

Fler frågor och svar finns här:

Arbetsgivarverket informerar: Frågor och svar om coronaviruset (startsida)

Kontakt

Har du ytterligare frågor kan du kontakta din rådgivare.