Samverkan och MBL

Genom skapandet av samverkansprocesser ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Ett sådant arbetssätt skapar en ökad insikt och ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling. Därmed tillförs ett mervärde till verksamheten vad gäller arbetsgivarens beslutsunderlag exempelvis avseende verksamhetens utveckling och strategiska kompetensförsörjning.

Parterna träffade i april 2016 ett nytt processinriktat ramavtal om samverkan – Samverkan för framtiden. Det nya avtalet är ett resultat av arbetet i den gemensamma utvecklingsorganisationen Partsrådet som under ett antal år bedrivit ett arbete som syftar till att utveckla synen på samverkan i syfte att den ska bli ett stöd för verksamhetsutveckling.

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

En av parternas utgångspunkter var att ett nytt avtal ska peka på nya vägar för en samverkan som ställer krav på alla, från arbetsgivare och chefer till medarbetare och fackliga företrädare, att bidra till verksamhetsutveckling.

Parterna konstaterar att det nya ramavtalet Samverkan för framtiden ger förutsättningar att skapa ett lokalt samverkanssystem som

  • har ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling,
  • har dialogen chef – medarbetare i centrum,
  • skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap
  • ålägger lokala parter ett ansvar att vara pådrivande likväl som att ta ansvar för att stödja och följa upp en samverkan för framtiden,
  • möjliggör avsteg från MBLs formella informations- och förhandlingsbestämmelser.