Säkerhetsprövning

Statliga arbetsgivare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet omfattas av säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.

Regeringen beslutar om vilka anställningar som ska placeras i säkerhetsklass, men de har även delegerat till ett antal myndigheter att själva fatta beslut om säkerhetsklassning i vissa fall. Vilka myndigheter som har fått sådan delegation framgår av bilaga till säkerhetskyddsförordningen.

Analyseras och dokumenteras

Behovet av säkerhetsskydd ska analyseras och dokumenteras. Analysen kan leda fram till beslut att vissa anställningar ska vara placerade i säkerhetsklass. Beslut om placering av en anställning i säkerhetsklass ska ske med restriktivitet. Det bör endast ske om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom den fysiska utformningen av lokalerna eller att arbetet organiseras på annat sätt.

Prövas i förväg

Säkerhetsprövning ska göras innan en person deltar i verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet. Prövningen ska klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i lagen och i övrigt är pålitlig ur säkerhetssynpunkt.

Säkerhetsprövning vid rekrytering till en säkerhetsklassad anställning omfattar registerkontroll och särskild personutredning. Det är den anställande myndigheten som ansvarar för bedömningen av den prövades lämplighet i förhållande till den aktuella anställningen.

Ska följas upp

Säkerhetsprövningen ska även följas upp under den tid som personen deltar i den säkerhetskänsliga verksamheten.

Om en arbetstagare efter säkerhetsprövning, bedöms olämplig ur säkerhetssynpunkt kan det utgöra ett sådant rättsligt hinder som arbetsgivaren kan föra fram till stöd för att inte anställa, eller att avsluta en anställning.

Se vårt filmade seminarium

Arbetsgivarverket anordnade 2019 ett seminarium där kanslirådet vid Justitiedepartementet Dan Leeman, med flera, pratade om säkerhetsklassade anställningar. Seminariet filmades och du kan ta del av det via länken nedan.

Se filmen på Youtube: Frukostseminarium om säkerhetsklassade anställningar