Sjuklöneperioden

En arbetstagare som inte kan arbeta på grund av sjukdom har genom lagen om sjuklön (SjLL) rätt till sjuklön från arbetsgivaren om vissa förutsättningar är uppfyllda. Lagen om sjuklön (SjLL) omfattar alla arbetstagare oavsett om arbetstagaren har en statlig, kommunal eller privat arbetsgivare.

Vissa av SjLL:s regler är dispositiva. Det innebär att det genom kollektivavtal kan göras avvikelser från vissa av lagens regler. En förutsättning är att avtalet har träffats eller godkänts på förbundsnivå på arbetstagarsidan. Det gäller regeln om läkarintyg från och med åttonde dagen, regeln om försäkran och dess innehåll. Dessutom kan den närmare beräkningen av lön och andra anställningsförmåner ske utifrån bransch- och arbetsanpassade avtalsbestämmelser.

Lagen om sjuklön omfattar den som anställts tills vidare eller har en tidsbegränsad anställning som avser minst en månad. Om den avtalade anställningstiden avser kortare tid än en månad krävs enligt SjLL att den anställde har tillträtt anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av 14 kalenderdagar.

Enligt SjLL är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön till arbetstagaren under de 14 första dagarna av sjukfrånvaron om villkoren för rätt till ersättning är uppfyllda. Sjuklönen är 80 procent av månadslön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren går miste om på grund av sjukfrånvaron. Från sjuklönen ska sedan ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön göras. Den närmare beräkningen av sjuklön och karensavdrag framgår av kollektivavtalen.

För att få sjuklön måste arbetstagaren sjukanmäla sig till arbetsgivaren. Sjukanmälan ska enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T göras snarast möjligt. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön innan sjukanmälan gjorts. Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han eller hon varit sjuk och i vilken omfattning sjukdomen har satt ner arbetsförmågan. Från och med den åttonde dagen i sjukperioden är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön om inte arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg från läkare. Enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T kan arbetsgivaren, om det finns särskilda skäl, begära läkarintyg från första dagen i sjukperioden.

För den som inte har rätt till sjuklön gäller socialförsäkringsbalken och dess regler om sjukpenning. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om sjukpenning. Enligt SjLL är arbetsgivaren skyldig att anmäla de sjukfall som fortsätter efter sjuklöneperioden slut. Anmälan ska göras till Försäkringskassan inom sju kalenderdagar efter sjuklöneperiodens slut. Efter sjuklöneperiodens slut prövas arbetstagarens rätt till sjukpenning av Försäkringskassan.