Utlandsrådet

Arbetsgivarverkets utlandsråd (UR) är ett rådgivande expertorgan som normalt sammanträder 6-7 gånger per år.

Utlandsrådet har följande uppgifter:

  • följa upp hur gällande avtal för utlandsstationerade fungerar och tillämpas på myndigheterna,
  • vid behov ge råd till myndigheterna i tolkning och tillämpning av gällande avtal,
  • vid behov och i samförstånd med Skatteverket ge råd till myndigheterna hur gällande skattebestämmelser ska tillämpas för utlandsstationerade,
  • följa upp anställnings- och arbetsförhållanden för statlig personal i utlandstjänst och vid behov initiera och samordna utveckling och anpassning av de lagar, avtal, förordningar, försäkringar m.m. som är väsentliga för en effektiv personalhantering i statlig utlandsverksamhet.

Utlandsrådet har inga beslutsbefogenheter. De ställningstaganden - råd - som Rådet ger hanteras inom ordinarie förhandlings- eller beslutsordning för respektive fråga.

Ledamöter

Ordinarie Ersättare
Ordförande
Gunnar Holmgren, generaldirektör, Arbetsgivarverket
Åsa Krook, chef enheten för arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket
Julia Norinder, avdelningschef, SIDA Maria Tegborg, tf enhetschef, SIDA
Cathrin Dalmo, personalchef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Anna-Karin Silverin, förhandlingsansvarig, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Hanna Schmidt, förhandlingschef, Regeringskansliet Lena Nordström, personalchef Utrikesdepartementet
Henrik Stålspets, förhandlingschef, Försvarsmakten  
Sanna Feldell, ombudsman, OFR/S,P,O Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef OFR/S,P,O
Anna Norberg, HR-chef 
Folke Bernadotteakademin
Anna Wikner, enhetschef,
Folke Bernadotteakademin

Mats Eriksson, förhandlingschef, Saco-S

Mattias Torell, förhandlare, Saco-S
Pia Blank Thörnroos, skattejurist, Skatteverket  

Sekreterare
Dan Hultgren, expert utlandsvillkor, Arbetsgivarverket