Särregler för statligt anställda (skatteregler, tjänsteexport samt socialförsäkring och folkbokföring)

Särregler för statligt anställda

För statligt anställda finns vissa särregler i lagstiftningen som gäller udner en utlandsstationering.

Enligt inkomstskattelagen är den som är bosatt i Sverige obegränsat skattskyldig för alla inkomster intjänade i Sverige eller i annat land. Enligt folkbokföringslagen är statligt utsända fortsatt folkbokförda (bosatta) i Sverige under hela utlandsstationeringen. Enligt socialförsäkringsbalken och enligt EU-förordning (EG) 883/2004, ska den som sänts ut till ett annat land av en statlig arbetsgivare anses vara bosatt i Sverige och anses arbeta i Sverige.

Nedan hittar du en sammanställning av de regler som gäller för statligt anställda under utlandsstationering.

Skatteregler

Enligt Inkomstskattelagen är den som är bosatt i Sverige obegränsat skattskyldig för alla inkomster intjänade i Sverige eller i annat land. Detta är huvudregeln för bosatta i Sverige.

Anmärkning: enligt Folkbokföringslagen betraktas den som är utlandsstationerad som fortsatt bosatt i Sverige.

Undantag för statligt anställda

För statligt anställda finns vissa särregler i Inkomskattelagen som gäller under utlandsstationering. Dessa innebär undantag från beskattning av vissa kostnadsersättningar under utlandstjänstgöring i 11 kap:

  • 18 § beträffande sjukvård och läkemedel,
  • 21 § beträffande bostad, förskoleverksamhet/skolbarnomsorg, skolgång, resor, medföljandetillägg och merkostnadstillägg,
  • 27 § beträffande flyttning.

Den skattskyldige får inte i sin deklaration dra av för sådana kostnader som ersättning enligt 11 kap, 21 och 27 § §, är avsedd att täcka (12 kap 3 §).

En generell regel i "Vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst" om Hemresor

I 12 kap 24 § finns bestämmelser om möjlighet för en arbetstagare att, (förutom de resor som i förekommande fall erhållits som skattefria enligt URA-kontraktet), yrka avdrag hos Skatteverket för faktiska resekostnader för högst en hemresa per vecka inom EU/EES-området om arbetstagaren på grund av sitt arbete vistas på annan ort än den där han eller hans familj bor.

För övriga än statligt anställda finns två allmänna undantag i 3 kap. 9 §

  • 6-månadersregeln som innebär att om man är utomlands minst 6 månader och betalar skatt lokalt (i annat land), behöver man inte betala skatt i Sverige. Denna regel kan inte tillämpas på statligt utsända eftersom de inte betalar skatt lokalt enligt OECD:s modell för skatteavtal. Statligt anställda beskattas normalt i det land som betalar lönen.
  • 12-månadersregeln som innebär att om man är utomlands minst 12 månader, behöver man inte betala skatt i Sverige, även om man inte betalar skatt i tjänstgöringslandet. Regeln gäller inte för anställningar i staten (gäller dock för statlig tjänsteexport).

Länktips

Inkomstskattelagen [Notisum] 
SFS 2006:5 Lag om ändring i inkomstskattelagen [Notisum] 
SFS 2010:874 Lag om ändring i inkomstskattelagen [Notisum] 
Prop 2005/06:19 Beskattning av statlig anställda under utlandsstationering mm [Regeringskansliet] 
Folkbokföringslagen [Notisum] 
Socialförsäkringsbalken [Notisum] 
Försäkringskassan 
Utlandsbelopp – aktuella belopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg

Tjänsteexport

Arbetstagare som utlandsstationeras inom en myndighets tjänsteexportverksamhet omfattas av URA.

Om arbetstagarens lön inte beskattas i Sverige ska detta hanteras inom ramen för utlandskontraktet på så sätt att lön och/eller kostnadsersättningar regleras så att summan av nettolön och kostnadsersättningar blir densamma som om beskattningsbar bruttolön utbetalats.

Länktips

Tjänsteexportförordningen [Notisum] 
Avgiftsförordningen [Notisum]

Socialförsäkring och folkbokföring

Statligt anställda som stationeras utomlands omfattas i regel av svensk socialförsäkring under hela utlandsstationeringen, både av den bosättningsbaserade och den arbetsbaserade socialförsäkringen.

Undantag kan dock finnas och arbetsgivaren måste kontrollera detta genom kontakt med Försäkringskassan.

Statligt utsända anses också fortsatt folkbokförda (bosatta) i Sverige under hela utlandsstationeringen.

Socialförsäkringsreglerna

Socialförsäkring vid utsändning till ett land utanför EU

Enligt 5 kap. 4 § socialförsäkringsbalken ska den som sänds ut till ett annat land av en statlig arbetsgivare för arbete för arbetsgivarens räkning anses vara bosatt i Sverige under hela utsändningstiden om han eller hon tidigare någon gång varit bosatt här i landet.

Enligt 6 kap. 4 § socialförsäkringsbalken ska arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige anses som arbete i Sverige, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren. Om det är en statlig arbetstagare anses denne arbeta i Sverige under hela utsändningstiden.

Medföljande familjemedlemmar omfattas endast av den bosättningsbaserade försäkringen (5 kap. 8 § socialförsäkringsbalken) om de inte själva kvalificerar sig för den arbetsbaserade försäkringen.

Socialförsäkring vid utsändning till ett land inom EU

De statligt anställda tillhör svensk socialförsäkring under hela utsändningstiden. Detta eftersom offentligt anställda, enligt artikel 11.3.b. i förordning (EG) 883/2004, omfattas av lagstiftningen i det medlemsland till vilket förvaltningen som sysselsätter personen hör. Om arbetstagaren däremot skulle få ytterligare en offentlig anställning, i ett annat EU-land, gäller andra regler.

Medföljande bedöms självständigt. Om personen börjar arbeta i det andra medlemslandet är det vanligtvis huvudregeln om arbetslandets lagstiftning som är tillämplig, det vill säga att personen kommer att tillhöra det andra medlemslandets socialförsäkring, enligt artikel 11.3.a. i förordning (EG) 883/2004. Om personen inte börjar arbeta i det andra medlemslandet ska personen som regel omfattas av bosättningslandets lagstiftning enligt artikel 11.3.e. i förordning (EG) nr 883/2004. För att fastställa var en person ska anses bosatt enligt den EU-rättsliga bedömningen ska en bedömning göras av var personen har sitt varaktiga centrum för sina intressen. Det innebär att en sammanvägd bedömning ska göras utifrån olika faktorer där ingen enskild omständighet är avgörande (exempelvis vistelsens varaktighet, personens familjesituation, bostadsförhållanden med mera). Vilka faktorer som Försäkringskassan, vid denna bedömning, ska ta hänsyn till framgår av EU-praxis och artikel 11 i förordning (EG) nr 987/2009.

Utdrag ur Folkbokföringslagen (1991:481)

14 § Den som är utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst folkbokförs under denna tjänstgöring tillsammans med sin medföljande familj på den fastighet och i den församling där den utsände senast var eller borde ha varit folkbokförd eller, om ändrade förhållanden föranleder det, endast i församlingen.

Den utsände får efter ansökan medges att tillsammans med sin medföljande familj folkbokföras på en fastighet i en församling där han eller någon annan i familjen äger eller innehar fast egendom eller innehar en bostad med bostadsrätt.

Vad som sägs i 11 § ska tillämpas på medföljande barn som för skolgång vistas i utlandet på annan ort än den där den utsände är stationerad.

11 § En elev under 18 år som har sitt egentliga hemvist tillsammans med föräldrar eller andra anhöriga anses bosatt där även om han till följd av skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet.

Första stycket tillämpas även efter det att eleven fyllt 18 år så länge han genomgår grund- eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning.