Nationella experter

Nationella experter anlitas vid EU-institutionerna som sakkunniga på särskilda områden med tjänstgöringsperioder vanligtvis från sex månader till två år. Tjänstgöringen går att förlänga till fyra år och i exceptionella fall till maximalt sex år.

Under tjänstgöringen som nationell expert kvarstår arbetstagaren formellt i anställningen hos den svenska anställningsmyndigheten. Arbetstagaren ställs till förfogande som nationell expert så att aktuell EU-institution kan använda expertens sakkunskap inom ett speciellt område. Det stora flertalet nationella experter tjänstgör i Europeiska kommissionen.

Under tjänstgöringen som nationell expert är arbetstagaren formellt utlandsstationerad av anställningsmyndigheten i Sverige och URA ska därför tillämpas. Arbetstagaren får sin lön från den svenska anställningsmyndigheten medan övriga ersättningar betalas av kommissionen direkt till arbetstagaren.

Nationella experter i EU är ett exempel på delad finansiering

Förhållandet att arbetstagaren under utlandsstationering får sin lön från den svenska anställningsmyndigheten och ersättningar och förmåner på grund av utlandstjänstgöringen från en annan aktör – så kallad delad finansiering – gäller inte bara nationella experter. Exempel på andra aktörer än EU är exempelvis FN och OSSE. Informationen på dessa sidor och exemplet på URA-kontrakt kan därför vara till hjälp även då en arbetstagare ställs till förfogande för en annan aktör och får arbetsledning av denna under utlandstjänstgöringen. Finansieringen är då ofta delad så att anställningsmyndigheten i Sverige betalar lönen till arbetstagaren och den andra aktören ersätter arbetstagarens privata merkostnader som uppstår på grund av utlandsstationeringen med ett schablonbelopp.

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige

Kontakt

Kontakta Dan Hultgren på e-post eller ring 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.