Pension

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko träffade i november 2015 avtal om premiebestämda pensioner för arbetstagare födda 1988 eller senare med giltighet från och med den 1 januari 2016. Den 23 februari 2016 anslöt sig OFR/S,P,O till avtalet.

Pensionsavtalet PA 16 är indelat i två avdelningar. Arbetstagare födda 1988 och senare omfattas av Avdelning I medan arbetstagare födda 1987 och tidigare omfattas av Avdelning II. Avdelning I ger premiebestämd pension och Avdelning II ger premie- och förmånsbestämd pension.

Villkoren för tjänstepensionen utgör en betydelsefull del av arbetstagarens anställningsvillkor.

Bidra till verksamheternas kompetensförsörjning

Bestämmelserna i avtalet är utformade så att de bidrar till verksamheternas kompetensförsörjning över tid. Parternas syfte med avtalet är också att bestämmelserna ska vara långsiktigt hållbara, möjliggöra ett längre arbetsliv och ge en bra pension. Vidare vill parterna ge arbetstagaren möjlighet att påverka sin pension samtidigt som parterna tar ansvar genom utformning av regler som rör förvaltningen av pensionskapitalet.

Det behov av flexibilitet som kan finnas för uttag av del av pension när en arbetstagare vill minska sin arbetstid tas om hand av parterna på olika sätt beroende på om arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i Avdelning I eller II.

  • För arbetstagare som omfattas av Avdelning I har parterna skapat ålderspension flex. 
  • För de arbetstagare som omfattas av Avdelning II gäller istället en möjlighet till delpension. 

Enligt Avdelning I, 1 kap. 3 §, kan en arbetsgivare och en arbetstagare född 1987 eller tidigare komma överens om att arbetstagaren ska omfattas av Avdelning I. Möjligheten att komma överens om byte mellan avdelningarna i pensionsavtalet har i första hand syftet att bidra till kompetensförsörjning. Möjligheten ska till exempel ge ökad flexibilitet då arbetsgivaren rekryterar för en kortare tid från en annan arbetsmarknadssektor eller kanske för en tillfällig anställning av en arbetstagare från ett annat land. Syftet är inte att arbetsgivaren mer regelmässigt ska överenskomma med arbetstagare eller grupper av arbetstagare om byte från Avdelning II till Avdelning I.

Mer information om detta finns att läsa i dokumentet PA 16 - överenskommelse om byte från Avdelning II till Avdelning I

Information och blanketter för byte från Avdelning II till Avdelning I kan beställas på SPV:s webbplats

 

Film om arbetsgivarens kostnad för tjänstepension

Bild från filmen, två personer står vid ett podium,

Beställ utbildningsfilmen som förklarar vad som påverkar pensionskostnaderna. Utbildningen är avgiftsfri och vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare inom HR eller ekonomi.

Beställ utbildningsfilmen