Avgifter och skatter

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna ligger sammantaget kvar på samma nivå 2019 som 2018. De avtalade avgifterna höjs något i förhållande till bruttolönesumman.

Här kan du läsa mer om de avgifter och skatter enligt lag och avtal, som de arbetsgivare som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal ska betala för sin personal. Det nya pensionsavtalet PA 16 trädde i kraft 1 januari 2016.

Arbetsgivaravgifter 2019

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna för år 2019 är oförändrade på 31,42 procent på utbetald lön enligt budgetpropositionen för 2019, allmänt känt som övergångsbudget. Dock har det skett en del omfördelningar mellan de olika avgifterna jämfört med 2018.

Enligt budgetpropositionen för 2019 minskar sjukförsäkringsavgiften med 0,8 procentenhet till 3,55 % för år 2019, medan efterlevandepensionsavgiften minskar med 0,1 procentenhet till 0,6 % till år 2019. Vidare ökar den allmänna löneavgiften för 2019 med 0,9 procentenhet till 11,62 %. Därmed blir de sammanlagda arbetsgivaravgifterna oförändrade jämfört med 2018.

Avgifter enligt avtal 2019

Statens pensionsverk har skickat ut information till myndigheterna om avtalspremierna 2019.

År 2019 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget för Arbetsgivarverkets medlemmar enligt den tillgängliga prognosen till 50,56 procent av bruttolönesumman, jämfört med 49,12 procent år 2018.

De genomsnittliga avgifterna enligt avtal som gäller i Avdelning I kommer under de första åren som PA16 tillämpas att vara avsevärt lägre än för Avdelning II. Detta beror bland annat på skillnader i löneläge och åldersfördelning.

Den genomsnittliga kostnaden i Avdelning I kommer successivt att öka då andelen av hela kollektivet som omfattas av Avdelning I ökar med tiden, liksom andelen anställda med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. På motsvarande sätt kommer kostnaderna för Avdelning II minska.

Sparpremien, som ingår i den angivna procentsatsen ovan, avser förmånsbestämd pension och gäller därför endast PA 16 Avdelning II. För PA 16 Avdelning I som inte har förmånsbestämd pension, tillkommer istället högre premier för både ålderspension valbar och ålderspension obligatorisk för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För PA 16 Avdelning I tillkommer också avgift för ålderspension flex.

Medlemsavgifter 2019

Arbetsgivarkollegiet fattade i november 2018 beslut om medlemsavgiften till Arbetsgivarverket. Avgiften för 2019 kvarstår till 0,085 procent av årslönesumman.

Avgiften till Trygghetsstiftelsen är fortsatt 0,30 procent av bruttolönesumman Avgiften till Rådet för partsgemensamt stöd är 0,055 procent av bruttolönesumman.

PM: Avgifter & skatter

I slutet av varje år publicerar Arbetsgivarverket en sammanställning där avgifterna enligt lag och avtal är omräknade till en genomsnittlig procentsats på utbetald lön. I rapporten får du en överblick över de avgifter och skatter som statliga myndigheter har betalat innevarande år och hur mycket de ska betala kommande år. Därutöver finns korta beskrivningar av premierna och kommentarer om utvecklingen. Denna PM har uppdaterats gällande den särskilda löneskatten för äldre 2019-08-15.