Avgifter och skatter

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna ligger sammantaget kvar på samma nivå 2018 som 2017. De avtalade avgifterna höjs något i förhållande till bruttolönesumman.

Här kan du läsa mer om de avgifter och skatter enligt lag och avtal, som de arbetsgivare som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal ska betala för sin personal. Det nya pensionsavtalet PA 16 trädde i kraft 1 januari 2016.

Arbetsgivaravgifter 2018

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är år 2018 oförändrat 31,42 procent på utbetald lön. I budgetpropositionen för 2018 finns heller inga omfördelningar föreslagna inom arbetsgivaravgifterna jämfört med 2017.

Precis som föregående år gäller att nivån på de lagstadgade arbetsgivaravgifterna beror av den anställdes ålder. För anställda som redan fyllt 65 år gäller lägre nivåer än 31,42 procent. Även vissa avgifter som betalas enligt avtal påverkas av den anställdes ålder.

Vissa avgifter och skatter följer av beslut som riksdagen fattar i december om förslagen i budgetpropositionen. Vid behov kan därför texten komma att uppdateras i enlighet med beslut som förändrar avgifter i förhållande till propositionens förslag.

Avgifter enligt avtal 2018

Statens pensionsverk har skickat ut information till myndigheterna om avtalspremierna 2018.

År 2018 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget för Arbetsgivarverkets medlemmar enligt den tillgängliga prognosen till 49,12 procent av bruttolönesumman, jämfört med 48,74 procent år 2017.

De genomsnittliga avgifter enligt avtal som gäller i Avdelning I kommer under de första åren som PA16 tillämpas att vara avsevärt lägre än för Avdelning II. Detta beror bland annat på skillnader i löneläge och åldersfördelning.

Den genomsnittliga kostnaden i Avdelning I kommer successivt att öka då andelen av hela kollektivet som omfattas av Avdelning I ökar med tiden, liksom andelen anställda med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. På motsvarande sätt kommer kostnaderna för Avdelning II minska.

Sparpremien, som ingår i den angivna procentsatsen ovan, avser förmånsbestämd pension och gäller därför endast PA 16 Avdelning II. För PA 16 Avdelning I som inte har förmånsbestämd pension, tillkommer istället högre premier för både ålderspension valbar och ålderspension obligatorisk för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För PA 16 Avdelning I tillkommer också avgift för ålderspension flex.

Medlemsavgifter 2018

Arbetsgivarkollegiet fattade i november 2017 beslut om medlemsavgiften till Arbetsgivarverket. Avgiften 2018 återgår till 0,085 procent av årslönesumman.

Avgiften till Trygghetsstiftelsen är fortsatt 0,30 procent av bruttolönesumman Avgiften till Rådet för partsgemensamt stöd är 0,055 procent av bruttolönesumman.

PM: Avgifter & skatter

I slutet av varje år publicerar Arbetsgivarverket en sammanställning där avgifterna enligt lag och avtal är omräknade till en genomsnittlig procentsats på utbetald lön. I rapporten får du en överblick över de avgifter och skatter som statliga myndigheter har betalat innevarande år och hur mycket de ska betala kommande år. Därutöver finns korta beskrivningar av premierna och kommentarer om utvecklingen.