Avgifter och skatter

Dessa avgifter och skatter för arbetsgivare 2021 gäller de medlemmar i Arbetsgivarverket som omfattas av de statliga kollektivavtalen.

Sammanfattning av avgifter och skatter 2021

Avgifter och skatter för 2021 presenteras tillsammans med motsvarande siffror för 2020.

I tabellerna 1 och 2 visas avgifterna och skatterna i relation till en prognostiserad bruttolönesumma för 2021 respektive 2020. Redovisningen bygger på en total genomsnittlig arbetskraftskostnad avseende avgifter och skatter för medlemmar i Arbetsgivarverket. De faktiska kostnaderna per myndighet varierar dock.

Tabellerna visar en prognos

Den genomsnittliga lagstadgade avgiften är oförändrad mellan åren 2020 och 2021. Premierna enligt pensionsavtal PA 16 varierar mellan olika arbetsgivare. Tabellerna visar en prognos byggd på de genomsnittliga avgifterna för respektive premie för år 2021.

PA 16 innehåller två avdelningar, Avdelning I tillämpas i första hand för arbetstagare födda 1988 och senare och Avdelning II omfattar arbetstagare födda 1987 eller tidigare.

Underlaget för den genomsnittliga avtalsförsäkringspremien har beräknats av Statens tjänstepensionsverk (SPV). För 2021 är uppgifterna uppdelade per avdelning i PA 16. De genomsnittliga avgifterna redovisas såväl totalt med ett genomsnitt för respektive Avdelning I och Avdelning II i PA 16.

Genomsnittligt totalt avgiftsuttag för Arbetsgivarverkets medlemmar

År 2021 uppgår det genomsnittliga totala avgiftsuttaget för Arbetsgivarverkets medlemmar enligt den tillgängliga prognosen till 52,80 procent av bruttolönesumman, vilket är högre än år 2020 då avgiftsuttaget låg på 51,83 procent. Ökningen beror på förändringar i premieberäkningen, inte förändringar i avtalet. Avgiften till Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet är rabatterad under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023 och nedsatt till 0. Avgiften till Trygghetsstiftelsen är fortsatt 0,3 procent medan avgiften för medlemskap i Arbetsgivarverket kvarstår till 0,085 procent.

De genomsnittliga avgifterna för arbetstagare som omfattas av Avdelning I kommer under de första åren som PA 16 tillämpas, att vara avsevärt lägre än för Avdelning II. Detta beror bland annat på skillnader i löneläge och åldersfördelning. Den genomsnittliga kostnaden i Avdelning I kommer successivt att öka då andelen av hela kollektivet som omfattas av Avdelning I ökar med tiden, liksom andelen anställda med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. I nuvarande prognos för 2021 är antalet anställningar i Avdelning I 19 procent, jämfört med 16 procent för år 2020, och resterande 81 procent inom Avdelning II. Andelen anställda med lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är också lägre i Avdelning I, drygt 5 procent jämfört med 47 procent i Avdelning II.

Olika premier beräknas på olika sätt

Sparpremien beräknas individuellt och påverkas av arbetstagarens ålder, lön, löneutveckling och pensionsålder. Premien varierar därför kraftigt mellan individer och därmed mellan olika myndigheter och är inte identisk med den genomsnittliga avtalsförsäkringspremie som anges i tabellerna. Övriga avtalade premier fastställs som procentsatser av pensionsunderlaget eller utbetald lön, eller i något fall som en fast summa per anställd. På vissa av premierna utgår också särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) med 24,26 procent. Grunden för varje enskild avtalsförsäkringspremie beskrivs i avsnittet Avgifter enligt avtal.

Med pensionsunderlaget avses medeltalet av den pensionsgrundande lönen under de fem år som föregår avgångsåret. För de fyra första av dessa räknas lönen om med prisbasbeloppet till nivån för det sista året före avgångsåret. Enligt beräkningar motsvarar pensionsunderlaget i snitt cirka 95 procent av den slutliga bruttolönen. Denna relation hänger samman med att löneutvecklingen oftast är högre än prisbasbeloppets utveckling.

Under året kommer definitiva premier i faktura

SPV har det övergripande ansvaret för beräkning av premierna i statens avtalsförsäkringar. För 2021 har SPV gjort en prognos över premiekostnaden för anställda som omfattas av pensionsavtalet PA 16. SPV har meddelat dessa pensionsprognoser direkt till varje arbetsgivare som kan använda dem i sina kostnadsberäkningar. Arbetsgivarverket har SPV:s prognoser som underlag för sammanställningen på denna sida.

Under året kommer respektive arbetsgivare att månatligen, via faktura, betala definitiva premier som är beräknade på aktuella anställningsuppgifter för alla anställda hos arbetsgivaren som omfattas av PA 16. För ytterligare information se SPV:s webbplats.

SPV lämnar både premieprognosen och den preliminära premien uttryckt i kronor. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar dock att arbetsgivarna använder sig av lönesystemet för att fördela premiekostnaderna i organisationen genom att lägga in procentsatser i lönesystemet . Arbetsgivaren kan själv ta fram procentsatserna genom att dividera beloppen i prognosen från SPV med en uppskattad bruttolönesumma för 2021.

ESV:s publikation Personalkostnader förklarar mer om procentsatser i lönesystemet , se kapitel 4 i publikationen (pdf på ESV:s webbplats, öppnas i nytt fönster)

Utöver de avgifter som redovisas i tabellerna 1 och 2 ska varje myndighet sätta av 0,3 procent av lönesumman till lokalt aktivt omställningsarbete.

Genomsnittligt avgiftsuttag för anställa som omfattas av PA 16

I tabellerna nedan visas avgifter och skatter för statliga myndigheter i procent av utbetald lön 2021 (tabell1) respektive 2020-2021 (tabell 2). 

Det genomsnittliga totala avgiftsuttaget i tabellerna gäller anställda som är 28 år till 65 år.

Procentsatserna för genomsnittliga avgifter enligt avtal är beräknade på hela kollektivet av anställda samt för kollektivet Avdelning I respektive kollektivet Avdelning II. För ålderspension i Avdelning I har en genomsnittlig kostnad beräknats med hänsyn till hur stor andel av de premiegrundande bruttolönerna som avser lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp.

På grund av avrundning summerar inte alltid delsummor i tabellerna med totalsummor.

Tabell 1: Avgifter och skatter för statliga myndigheter i procent av utbetald lön 2021.

 20212021 Avdelning I2021 Avdelning II
GENOMSNITTLIGT AVGIFTSUTTAG  SUMMERAT 52,80 40,60 54,80
       
DEL A
LAGSTADGADE ARBETSGIVARAVGIFTER (PRELIMINÄRT ENLIGT SKATTEVERKET)
31,42 31,42 31,42
Sjukförsäkringsavgift 3,55 3,55 3,55
Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64 2,64
Arbetsskadeavgift 0,20 0,20 0,20
Efterlevandepensionsavgift 0,60 0,60 0,60
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60 2,60
Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21
Allmän löneavgift 11,62 11,62 11,62
       
DEL B
GENOMSNITTLIGA AVGIFTER ENLIGT AVTAL
21,29 9,10 23,30
B1
Genomsnittlig avtalsförsäkringspremie inklusive SLP
15,08 1,06 17,41
Sparpremie 9,37 0,00 10,92
Värdesäkringspremie 1,93 0,00 2,25
ÖB- och ÖBF-premie 0,006 0,000 0,007
Riskpremie 0,689 0,689 0,689
TA-premie 0,000 0,000 0,000
TGL-premie 0,078 0,102 0,074
PSA-premie 0,100 0,100 0,100
SLP 24,26 % 2,909 0,167 3,365
       
B2
Avgift för ålderspension valbar respektive individuell ålderspension inklusive SLP
3,13 3,30 3,11
Ålderspension valbar respektive individuell ålderspension 2,52 2,66 2,50
SLP 24,26 % 0,61 0,64 0,61
       
B3
Avgift för ålderspension obligatorisk respektive kompletterande ålderspension inklusive SLP
2,51 2,57 2,49
Ålderspension obligatorisk respektive kompletterande ålderspension 2,02 2,07 2,00
SLP 24,26 % 0,49 0,50 0,49
       
B4
Ålderspension flex inklusive SLP
0,265 1,864 0,000
Ålderspension flex 0,214 1,500 0,000
SLP 24,26 % 0,052 0,364 0,000
       
B5
Avgifter till partsorgan
0,300 0,300 0,300
Trygghetsstiftelsen 0,300 0,300 0,300
Rådet för partsgemensamt stöd 0,000 0,000 0,000
       
DEL C
MEDLEMSAVGIFT TILL ARBETSGIVARVERKET
0,085 0,085 0,085 

Förklaring till tabell 1

ÖB-premien (för övergångsbestämmelser) betalas enbart för vissa anställda enligt särskilda regler. De flesta myndigheter betalar ingen ÖB-premie. ÖBF-premien betalas enbart av Försäkringskassan.

TA-premie gäller premie för avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet).

TGL-premie gäller premie för tjänstegrupplivförsäkring.

PSA-premie gäller premie för avtal om ersättning vid personskada.

Avgift för ålderspension obligatorisk respektive kompletterande ålderspension inklusive SLP ikluderar ej avgifter till följd av lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser. Ej heller SLP på sådana avgifter.

Tabell 2: Avgifter och skatter för statliga myndigheter i procent av utbetald lön 2020-2021.

 Totalt 2020Totalt 2021Avdelning I 2021Avdelning II 2021
GENOMSNITTLIGT AVGIFTSUTTAG SUMMERAT 51,83 52,80 40,60 54,80
         
DEL A
LAGSTADGADE ARBETSGIVARAVGIFTER 
31,42 31,42 31,42 31,42
Sjukförsäkringsavgift 3,55 3,55 3,55 3,55
Arbetsmarknadsavgift 2,64 2,64 2,64 2,64
Arbetsskadeavgift 0,20 0,20 0,20 0,20
Efterlevandepensionsavgift 0,60 0,60 0,60 0,60
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60 2,60 2,60
Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 10,21 10,21
Allmän löneavgift 11,62 11,62 11,62 11,62
         
DEL B
GENOMSNITTLIGA AVGIFTER ENLIGT AVTAL
20,33 21,29 9,10 23,30
Avgifter till partsorgan 0,355 0,300 0,300 0,300
Varav till Trygghetsstiftelsen 0,300 0,300 0,300 0,300
Varav till Rådet för partsgemensamt stöd 0,055 0,000 0,000 0,000
         
DEL C
MEDLEMSAVGIFT TILL ARBETSGIVARVERKET
0,085 0,085 0,085 0,085

Lagstadgade arbetsgivaravgifter

Av budgetpropositionen för 2021 framgår att de lagstadgade arbetsgivaravgifterna totalt sett för år 2021 är oförändrade på 31,42 procent på utbetald lön.

Precis som föregående år gäller att nivån på de lagstadgade arbetsgivaravgifterna kan påverkas av den anställdes ålder. För anställda som inte har fyllt 23 år eller har fyllt 65 år gäller lägre nivåer. Även vissa avgifter som betalas enligt avtal är beroende av den anställdes ålder.

Avgifter enligt avtal

Premiebestämda ålderspensioner

Ålderspension valbar och individuell ålderspension

Ålderspension valbar och den individuella ålderspensionen i PA 16 är premiebestämda pensioner. Premierna till ålderspension valbar och till den individuella ålderspensionen förvaltas av ett antal anslutna försäkringsgivare som arbetstagare kan välja mellan. SPV fungerar som valcentral och tar emot och förmedlar premierna.

Premierna för individuell ålderspension betalas för arbetstagare från 23 år som omfattas av Avdelning II i PA 16. Avgiften är 2,5 procent beräknat på i huvudsak utbetald lön (inklusive övertidsersättning). För anställda som omfattas av PA-91 samt för anställda under 23 år betalas ingen premie för individuell ålderspension.

Premierna för ålderspension valbar omfattar anställda i PA 16 Avdelning I och är 2,5 procent beräknat på i huvudsak utbetald lön (inklusive övertidsersättning), för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är avgiften istället 20 procent. På premierna tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

Arbetsgivarna ska till SPV betala ersättning för administrationen av premiebestämda pensioner. Avgiften räknas årligen om med det genomsnittliga omräkningstalet för statsförvaltningens ramanslag. För 2021 är omräkningstalet 1,32 procent och avgiften 25,14 kronor per anställd. Avgiften debiteras preliminärt i mars varje år. Därefter sker en slutgiltig justering i mars året därpå.

Ålderspension obligatorisk och kompletterande ålderspension

Ålderspension obligatorisk och kompletterande ålderspension, är premiebestämda pensioner med obligatorisk förvaltning inom Kåpan pensioner. Intjänandet av kompletterande ålderspension sker från 23 års ålder. Ålderspension obligatorisk tjänas in under hela anställningstiden.

Premierna för kompletterande ålderspension uppgår till 2,0 procent av i huvudsak utbetald lön (inklusive övertidsersättning). Premierna för ålderspension obligatorisk är 2,0 procent av i huvudsak utbetald lön (inklusive övertidsersättning), på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien istället 10 procent. På premierna betalas särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

För de myndigheter som slutit lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser om ytterligare avsättning till ålderspension enligt 4 kap. 6-9 §§ PA 16 Avdelning I eller 3 kap. 4 § PA 16 Avdelning II, tillkommer sådana premier för berörda arbetstagare. Även på dessa tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

Ålderspension flex

Ålderspension flex ingår i PA 16 Avdelning I. Premien för ålderspension flex utgörs av 1,5 procent av utbetald lön (inklusive övertidsersättning) oavsett lönenivå. På avgiften tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

Premier för förmånsbestämd ålderspension samt för övriga avtalsförsäkringspremier

Premier för kollektivavtalade pensions- och försäkringsförmåner fastställs av SPV och bekostar:

  • förmånsbestämd ålderspension (Sparpremien), endast i PA 16 Avdelning II
  • värdesäkring av intjänad pensionsrätt (Värdesäkringspremien), endast PA 16 Avdelning II
  • riskförmåner såsom sjukpension, tillfällig sjukpension, efterlevandepension och premiebefrielse vid vissa slags ledigheter till exempel långvarig sjukdom (Riskpremien)
  • ålderspension mellan 60 och 65 år i vissa fall enligt övergångsbestämmelser (ÖB-premien), endast i PA 16 Avdelning II
  • ålderspension före 65 års ålder i vissa fall enligt övergångsbestämmelser för anställda vid Försäkringskassan (ÖBF-premien), endast i PA 16 Avdelning II
  • pensionsförmåner i vissa fall enligt avtal om omställning (TA-premien)
  • gruppliversättning enligt statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)
  • personskadeersättning enligt statens personskadeförsäkring (PSA)

Avtalsförsäkringarna finansieras med myndighetsspecifika försäkringstekniskt beräknade premier. Dessa sätts huvudsakligen i relation till pensionsunderlaget, se ovan.

Sparpremien

Sparpremien bekostar pensionsrätt för förmånsbestämd pension enligt PA 16 Avdelning II och betalas för dem som tjänar in sådan pension. Intjänande sker vanligtvis från och med 28 års ålder och längst till och med månaden före det att arbetstagaren blir 65 år. Förmånsbestämd pension tjänas i huvudsak in för årsinkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För anställda som är födda mellan 1943 och 1973 (mellan 1948 och 1975 för yrkesofficerare och flygledare) är ålderspensionen under 7,5 inkomstbasbelopp också till en del förmånsbestämd. I PA 16 Avdelning I finns ingen förmånsbestämd ålderspension. I stället är premierna för den premiebestämda ålderspensionen högre. Se tidigare avsnitt samt tabell 1.

Den totala sparpremie som respektive arbetsgivare betalar beräknas för dennes anställda individuellt och varierar beroende på bland annat arbetstagarens pensionsålder enligt avtal, ålder, andel lön under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp samt på individens löneökningar. Sparpremien kan därför variera kraftigt mellan olika arbetsgivare. På sparpremien tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

Värdesäkringspremien

Värdesäkringspremien är 2,3 procent av pensionsunderlaget år 2021. Premien betalas för dem som uppnått den ålder då de kan tjäna in förmånsbestämd ålderspension, vilket vanligtvis är från 28 år och längst till månaden före den anställde blir 65 år. Eftersom värdesäkringspremien bekostar förmånsbestämd pension betalas den endast för anställda inom PA 16 Avdelning II. På värdesäkringspremien tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Värdet i tabell 1 (för Avdelning II) skiljer sig från 2,3 procent då det är angivet som prognosen för premien i relation till bruttolönesumman i stället för pensionsunderlaget.

Riskpremien

Riskpremien bekostar sjukpension, tillfällig sjukpension, temporär efterlevandepension samt premiebefrielse. Med premiebefrielse avses att arbetsgivarens avgift för den kollektivavtalade ålderspensionen sätts ned vid en anställds delpension, föräldraledighet eller längre sjukfrånvaro. Riskpremien bekostar också slutbetalning av sparpremien vid avgång med sjukpension. Även slutbetalning av förmånsbestämd ålderspension och den valbara delen om en person avgår med förtida uttag av pensionen enligt avdelning II, 4 kap. 9 §. Riskpremien är oförändrat 0,7 procent av pensionsunderlaget för 2021. Värdet i tabell 1 beräknas på bruttolönesumman och blir därför något lägre än premien beräknad i förhållande till pensionsunderlaget. Riskpremien betalas från och med månaden efter det att en arbetstagare har fyllt 18 år och längst till och med månaden före arbetstagaren blir 65 år. Riskpremien kan ha olika nivåer för PA 16 Avdelning I respektive PA 16 Avdelning II, om det finns skillnader i kostnadsnivå mellan respektive kollektiv. För år 2021 liksom tidigare år är nivån densamma i båda avdelningarna. På riskpremien tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

ÖB-premien och ÖBF-premien

ÖB-premien bekostar ålderspension för arbetstagare som har pensionsåldern 60 eller 63 år enligt övergångsbestämmelser till pensionsavtalet samt slutbetalning av sparpremien vid sådan avgång före 65 års ålder. ÖB-premien betalas endast av myndigheter vars anställda berörs av dessa övergångsregler. Premien är 3 respektive 1 procent av pensionsunderlaget för anställda som omfattas av övergångsbestämmelserna.

Vissa anställda vid Försäkringskassan har en lägre pensionsålder genom särskilda övergångsbestämmelser överenskomna vid inrangering till statlig sektor (60, 61, 63 eller 64 år), samt rätt till slutbetalning av sparpremien vid sådan avgång före 65 års ålder. För dessa personer betalar Försäkringskassan så kallade ÖBF-premier motsvarande 3,0, 2,5, 1,5 respektive 1,0 procent av pensionsunderlaget.

ÖB-premien och ÖBF-premien betalas endast för berörda anställda. Procentsatsen i tabell 1 är beräknad som premieprognosen i förhållande till hela bruttolönesumman för alla anställda. På både ÖB-premien och ÖBF-premien tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

TA-premien

TA-premien bekostar slutbetalning av sparpremien dels vid avgång med pensionsersättning (PE) enligt övergångsbestämmelser i avtal om omställning, dels vid avgång med särskild pensionsersättning (SPE) enligt samma avtal.

TA-premien sänks från 0,01 procent till 0,00 av pensionsunderlaget år 2021. TA-premien betalas från och med att den anställde har fyllt 28 år och längst till och med månaden före den anställde blir 65 år. På TA-premien tillkommer särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

SPE-premien bekostar en eventuell framtida särskild pensionsersättning. SPE-premie betalas av den enskilde arbetsgivaren för arbetstagare med 65 års pensionsålder som sägs upp på grund av arbetsbrist om denne vid sista anställningsdagen har fyllt 57 år men inte 63 år och 7 månader (62 år om sista anställningsdag är före 2017-01-01) och som varit anställd hos samma arbetsgivare de sista sju åren före uppsägning. Premien betalas inte om arbetstagaren i omedelbar anslutning till avgången har fått en ny tillsvidareanställning där han eller hon omfattas av avtal om omställning. SPE-premien kan liknas vid en riskpremie som betalas för den händelse att arbetstagaren blir fortsatt arbetslös och beviljas särskild pensionsersättning.

Information om SPE-premien och hur den beräknas finns på SPV:s webbplats

TGL-premien

TGL-premien bekostar gruppliversättning enligt avtal om statens grupplivförsäkring (TGL-S) inklusive särskild premieskatt. Premien fastställs av SPV till ett visst belopp per anställd och år. Avgiften är oförändrat 360 kronor per anställd för 2021. TGL-premien betalas för alla anställda till månaden före den anställde blir 65 år. Någon ytterligare löneskatt på pensionskostnader (SLP) tillkommer inte på denna avgift.

Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av mottagen premie. Skatten uppgår till 45,00 procent av underlaget. Premieskatt betalas alltså med 42,75 procent av premien enligt lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring med mera.

PSA-premien

PSA-premien bekostar personskadeersättningar enligt avtal om ersättning vid personskada (PSA). PSA-premien fastställs som en procentsats av bruttolönesumman och uppgår till 0,1 procent 2021, en ökning från 0,07 procent 2020. Samtliga bruttolöner, inklusive lön till personer som är yngre än 18 år och äldre än 65 år, ingår i bruttolönesumman. Det innebär att PSA-premien betalas för alla anställda. På denna avgift betalas inte särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP).

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader, SLP, är liksom tidigare 24,26 procent av avgiftsuttaget och betalas på sparpremien, värdesäkringspremien, riskpremien, ÖB-premien, ÖBF-premien, TA-premien, samt på premierna för ålderspension obligatorisk respektive individuell ålderspension och ålderspension valbar respektive kompletterande ålderspension liksom på ålderspension flex.

Avgifter till partsorgan

Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen har bildats av staten och de centrala arbetstagarorganisationerna och bedriver verksamhet enligt avtal om omställning. Stiftelsen ger stöd till anställda framför allt vid uppsägning på grund av arbetsbrist men även enligt vissa förutsättningar när en tidsbegränsad anställning löper ut. Stiftelsens verksamhet finansieras av arbetsgivarna inom avtalsområdet. Avgiften uppgår till 0,3 procent av bruttolönesumman.

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet (Partsrådet)

Partsrådet är en ideell förening där de centrala parterna på det statliga avtalsområdet är medlemmar. Rådets uppgift är att ge lokala parter stöd inom de arbetsområden som bestämts av parterna i kollektivavtal. Verksamheten finansieras av arbetsgivarna inom avtalsområdet. Avgiften är rabatterad under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023 och nedsatt till 0.

Medlemsavgift till Arbetsgivarverket

Medlemsavgiften till Arbetsgivarverket för nästkommande år fastställs av arbetsgivarkollegiet i november varje år. Avgiften 2021 kvarstår till 0,085 procent av årslönesumman som den uppmätts i Arbetsgivarverkets septemberstatistik året innan. Miniminivån för medlemsavgiften är 0,2 prisbasbelopp avrundat till jämnt hundratal kronor, vilket för år 2021 blir 9 520 kronor. 

Avtal om lokala omställningsmedel

I samband med tecknandet av avtal om omställning tecknades även ett avtal om lokala omställningsmedel, som gäller från och med 1 januari 2015. Detta ersatte det tidigare avtalet om lokalt aktivt omställningsarbete. Arbetsgivarna ska enligt avtalet årligen sätta av 0,3 procent av lönesumman till aktivt omställningsarbete. Eftersom beloppet är kvar i verksamheten tas avgiften inte upp i tabellerna.

Undantag avseende avgifter och skatter

Unga

Från och med 1 januari 2021 gäller lägre lagstadgade arbetsgivaravgifter för unga som inte fyllt 23 år. För personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år kommer arbetsgivaravgifterna att vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Den totala avgiften för 19 till 22-åringar som tjänar mindre än 25 000 kr per månad är 28,915 procent. 

Avgifterna för ålderspension obligatorisk, ålderspension valbar samt ålderspension flex betalas även för arbetstagare som inte fyllt 23 år. Avgifter för sparpremien och värdesäkringspremien i PA 16 Avdelning II betalas vanligtvis enbart för anställda som fyllt 28 år. TA-premien betalas enbart för anställda som fyllt 28 år. Den totala avgiften för 15-18 - åringarna är 10,7 procent på utbetald lön och består av ålderspensionsavgift enligt lag (10,21 procent), PSA-premie (0,1 procent), avgifter till partsorganen (0,3 procent) samt medlemsavgift till Arbetsgivarverket (0,085 procent).

Äldre

Från och med 1 juli 2019 avskaffades den särskilda löneskatten, 6,15 procent, för dem som fyllt 65 år vid årets ingång. Ålderspensionsavgift ska betalas för dem födda 1938-1955 (10,21). För dem födda 1937 eller tidigare betalas ingen ålderspensionsavgift.

För de anställda som är födda 1956 och fyller 65 år under 2021 gäller lagstadgad arbetsgivaravgift, 31,42 procent, som betalas under hela kalenderåret 2021. Däremot upphör de avgifter som betalas enligt avtal huvudsakligen månaden efter att den anställde fyllt 65 år. PSA-premien, avgifter till partsorganen och medlemsavgiften till Arbetsgivarverket betalas under hela året. Månaden efter att den anställde fyllt 65 år blir avgiften alltså sammantaget 31,91 procent (31,42+0,1+0,3+0,085) på den utbetalade lönen.

För anställda som är födda mellan 1938 och 1955 betalar de statliga arbetsgivarna 2021 en avgift på 10,7 procent på utbetald lön. Denna består av ålderspensionsavgift enligt lag (10,21 procent), PSA-premie (0,1 procent), avgifter till partsorganen (0,3 procent) samt medlemsavgift till Arbetsgivarverket (0,085 procent).

För anställda som är födda 1937 eller tidigare betalas inte heller någon ålderspensionsavgift. Den sammanlagda avgiften som statliga arbetsgivare ska betala år 2021 uppgår därför till 0,485 procent på utbetald lön. Avgiften består av, PSA-premien (0,1 procent), avgifter till partsorganen (0,3 procent) samt medlemsavgift till Arbetsgivarverket (0,085 procent).