Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om allt från hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över vår situation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling.

Förhållandet mellan den sociala arbetsmiljön och individen kallas i allmänhet för psykosocial arbetsmiljö. Psykosocial arbetsmiljö innefattar i princip allt som har med vår psykiska hälsa på arbetsplatsen att göra.

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till psykisk hälsa och personlig utveckling. Den styrs av faktorer som arbetsorganisation, arbetets innehåll och upplägg, men också känslan av att befinna sig i ett sammanhang med ett meningsfullt arbete, eget ansvar, inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen.

Stress är nära sammankopplat med en dålig psykosocial arbetsmiljö. Stress kan beskrivas som en påfrestning som människan utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår. Orsakerna till stress är många, men framför allt är de individuella – hur du upplever din arbetssituation är olika beroende på vem du är och var du befinner dig i livet. Stress är ingen sjukdom, men man kan bli sjuk av att utsättas för stress – utmattningsdepression (utbrändhet) och belastningssjukdomar är exempel på det. Människan är anpassad att klara av kortvarig (akut) stress, men långvarig (kronisk) stress försämrar hälsan, gör oss mindre effektiva och vi mår dåligt både fysiskt och psykiskt.

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tar upp saker som arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande särbehandling. I föreskrifterna finns också mål för att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Tanken är att det ska framgå vilka åtgärder arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har även tagit fram en vägledning till föreskrifterna: Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö. I den finns konkreta råd och stöd för arbetsgivare i tillämpningen av föreskrifterna.

Du hittar både föreskrifterna och vägledningen på Arbetsmiljöverkets webbplats.