Arbetsmiljö

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att kartlägga och ta fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen. Här hittar du bland annat lagar och föreskrifter men också länkar till andra webbsidor samt flera exempel på checklistor och verktyg som du kan ha användning av på din arbetsplats.

En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling. Arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Ett väl genomtänkt arbetsmiljöarbete är ekonomisk lönsamt, minskar ohälsan och ökar arbetsglädjen.

Världshälsoorganisationens definition

WHO har tagit fram en definition av arbetsmiljö som lyder: "Arbetsmiljö en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen."

Nätverket för arbetsmiljö och rehabilitering

Arbetsgivarverket leder ett nätverk med fokus på arbetsmiljö och rehabilitering. Nätverket är till för dig som arbetar som specialist inom dessa områden på en statlig myndighet.

Arbetsmiljö i staten

Ett systematiskt och aktivt arbetsmiljöarbete gör arbetslivet hållbart. Det leder också till en mer effektiv verksamhet. Ta del av den senaste arbetsmiljöundersökningen som genomförs vartannat år. Resultaten handlar i huvudsak om förhållanden under 2019. 

Stöd och verktyg

Riktlinjer för företagshälsovård

Kompetenscentret för företagshälsa har tagit fram ett antal riktlinjer och vetenskapligt grundade metoder för företagshälsovårdens arbete.

Anmäl arbetsskada

Arbetsgivare ska anmäla olyckor på arbetsplatsen som medfört dödsfall eller allvarlig personskada. Det gäller även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.