Statsanställdas tjänsteansvar

I den här skriften redogörs för bestämmelserna om tjänsteansvaret på det statliga arbetstagarområdet. Skriften har reviderats 2019-12-11.

Skriften gäller arbetstagare hos myndigheterna under regeringen, dock inte:

  • arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare (jämför 3 § LOA),
  • arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställningen (jämför 3 § LOA).

I och med denna skrift upphör Cirkulär 2005:2, Tema Tjänsteansvar, att gälla.