Korrigering av lön, kvittning och återkrav (reviderad 2022-02-04)

Skriften handlar om hur en myndighet kan kräva tillbaka en fordran mot en arbetstagare. Regler om detta finns både i villkorsavtal och i lag (1970:215) om arbetsgivarens kvittningsrätt (kvittningslagen). Löneavdrag kan också göras med stöd av lag (1994:260) om offentlig ställning (LOA) och allmänna fordringsrättsliga principer. Skriften har reviderats 2022-02-04.

I och med denna skrift upphör Cirkulär 2005:1, Tema Löneavdrag, att gälla.