Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad?

En rapport om statens kompetensförsörjning och unga akademikers syn på att jobba statligt.

Drygt 20 statliga arbetsgivare har intervjuats om hur deras kompetensbehov ser ut idag och på några års sikt. Rapporten visar att en effekt av pandemin är att rekryteringsläget har stärkts för många statliga arbetsgivare inom områden där det tidigare har varit svårt att att rekrytera som exempelvis IT.

Efterfrågan kommer att vara fortsatt hög bland jurister, ekonomer, ingenjörer, naturvetare och samhällsvetare och inte minst IT-kompetens. Intervjuerna visar att efterfrågan på IT-kompetens är fortsatt stor och en viktig orsak är att IT har gått från att vara en stödfunktion till kärnverksamheten på många statliga myndigheter.

Andra trender som framträder i rapporten är att många myndigheter står inför ett skifte av hur kompetenser kombineras och organiseras. Kombinationstjänster av olika slag kommer att efterfrågas i högre utsträckning än renodlade specialister framöver. Några exempel som lyfts fram är jurister med kompetens inom systemutveckling eller kvalificerade systemutvecklare med utredarkompetens.

Även mjuka kompetenser, så kallade soft skills, kommer att värderas allt högre. Exempel är förmågan att tänka strategiskt, att kunna prioritera, vara flexibel och anpassningsbar.

Arbetsgivarverket har också tittat på hur intressent ser ut bland studenter och unga yrkesverksamma akademiker för att jobba statligt. Inom båda grupperna finns ett intresse för att jobba statligt. Möjligheten att vara med och bidra till samhällsnytta är fortsatt en viktig attraktionsfaktor.