PSA Avtal om ersättning vid personskada

Avtalet reglerar ersättning vid bl.a. arbetsolycksfall, arbetssjukdom, olycksfall på vägen till eller från arbetet och vålds- eller misshandelsskador. Det reglerar också PSA-nämndens verksamhet, som består i att pröva ersättningsanspråk enligt avtalet.

Avtalet gäller från och med den 1 april 2006 och återges här i sin lydelse från och med den 1 oktober 2015. I denna version har inga materiella ändringar införts. Den här lydelsen omfattar enbart en redaktionell översyn av avtalet.