PSA Avtal om ersättning vid personskada

Avtalet reglerar ersättning vid bland annat arbetsolycksfall, arbetssjukdom, olycksfall på vägen till eller från arbetet och vålds- eller misshandelsskador. Det reglerar också PSA-nämndens verksamhet, som består i att pröva ersättningsanspråk enligt avtalet.

Avtalet gäller från och med den 1 april 2006 och återges här i sin lydelse från och med den 21 mars 2018.