Uppföljning

Uppföljning

Öppna alla

Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och den 15 januari 2019 redovisa till Stadskontoret hur uppdraget genomförs och viket resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret.

Statskontoret ska sedan i anslutning till ovanstående datum i sin tur muntligen redovisa för hur uppdragen fortlöper till finansdepartementet. I samband med att rapporteringen i början av 2019 ska även en slutrapport författas över hur tre-årsperioden har sett ut.

Statskontoret kommer att skicka ut närmare instruktioner om hur redovisningen från myndigheterna till Statskontoret ska gå till efter sommaren (augusti/september).

De variabler som regeringen efterfrågar i sin uppföljning är praktikplatsernas antal utifrån respektive målgrupp (nyanländ/funktionsnedsättning) fördelat på kön. Skulle ytterligare variabler uppkomma så redovisar Statskontoret för dem i sina instruktioner som kommer till myndigheterna.