Andra träffen i aktivitetsserien

Aktivitetsserien Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan (MIA) genomförs för tredje gången och häromveckan hölls den andra av fyra träffar med gästföreläsare Thomas Andersson.

Den andra träffen av fyra genomfördes den 26 oktober och som vanligt faciliterade Arbetsgivarverkets Åsa Kälvegård (rådgivare) och Robert Cloarec (utredare). Thomas Andersson, biträdande professor från Högskolan i Skövde, var inbjuden som föreläsare.

Thomas Andersson, biträdande professor från Högskolan i Skövde

Träffen inleddes med bordsdiskussioner rörande förväntningar på dagen och genast steg sorlet i lokalen. Förväntningar som lyftes fram var erfarenhetsutbyte och inspiration, vilket vid dagens slut också kunde kvitteras.

Erfarenhetsutbyte – vad har vi gjort sen sist

Medlemmarna fick delge varandra vad de gjort sedan de senast sågs. Bland annat berättade Institutet för språk och folkminnen om sin myndighets arbete med medarbetarskapet  och utmaningen att fortlöpande utbilda alla medarbetare i statstjänstemannarollen. De har därför startat ett myndighetsnätverk i Uppsala och till nätverket bjudit in Södertörns högskola och på så sätt anordnat en utbildningsinsats rörande statstjänstemannarollen för sju stycken myndigheter. Fortsatta  utbildningsinsatser i nätverket planeras.

Deltagare diskuterar och utbyter erfarenheter

Medarbetarskap i komplexa organisationer

Dagens föreläsare var Thomas Andersson, biträdande professor vid Högskolan i Skövde, som menar att den statliga sektorn i viss mening har större utmaningar med medarbetarskapet än andra sektorer på grund av en högre komplexitet. Medarbetarskapet handlar i mångt och mycket om värderingar, det finns ingen enkel karta, med dessa ord inledde Thomas sin föreläsning.

De statliga verksamheterna ska många gånger balansera mellan  en verksamhet som å ena sidan präglas av professionell logik och å andra sidan styrs med resurslogik. Medarbetaren vill göra ett så bra arbete som möjligt för kunden och verksamheten men hur mycket får det kosta och vad ska prioriteras? Thomas menar att båda perspektiven behövs och att medarbetarskap är bästa strategin för att hantera komplexiteten, med medarbetare som kan ta ett eget ansvar samt har ett utvecklat samarbete med sin chef.

Fyra centrala förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap har sammanställts i  medarbetarskapshjulet, som beskriver sambanden mellan Förtroende och öppenhet, Gemenskap och samarbete, Engagemang och meningsfullhet samt Ansvarstagande och initiativförmåga. Deltagarna kastade sig ännu en gång in i en diskussion kring hur de kan få sitt medarbetarskapshjul att snurra åt rätt håll och vilka frågor de har att arbeta med för att främja förutsättningarna för detta. Medarbetarskap bör inte ses som ett effektiviseringsverktyg som kan implementeras utan är ett sätt att göra medarbetarna delaktiga och ta till vara deras engagemang. Grundläggande är att ta reda på vilket medarbetarskap som finns och därefter försöka påverka och förstärka det, med dessa ord avslutade Thomas dagen.