Stort engagemang och livliga diskussioner på MIA:s tredje träff

Diskussioner om medarbetarskap, kopplingar till ledarskap, utveckling och kompetens fyllde rummet när deltagarna i aktivitetsserien Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan hade sin tredje träff. Aktivitetsserien avslutas med en fjärde träff i juni.

Torsdagen den 15 februari hölls den tredje träffen i aktivitetsserien Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan. Åsa Kälvegård och Robert Cloarec hälsade deltagarna välkomna och presenterade eftermiddagens program där en av punkterna var en presentation av Svenska Kraftnät och hur de arbetat med kompetens och utveckling samt medarbetar- och ledarskapskriterier.

Liksom tidigare träffar var erfarenhetsutbytet och dialogen en stor del av dagen och något som alltid uppskattas av deltagarna. Det märktes tydligt när den första gruppdiskussionen påbörjades och sorlet bredde ut sig i lokalen. Gruppdiskussionens tema var på vilket sätt medarbetarna involveras i arbetet med medarbetarskap i de olika verksamheterna.

Jordbruksverkets erfarenhet var att tidigt involvera medarbetarna. De berättade att de har tagit fram ett medarbetarskapsspel som bygger på olika situationer som man som medarbetare kan hamna i. I spelet får man öva på hur man ska efterleva sin värdegrund. Spelet har skapat ett stort engagemang och gett ett positivt resultat.

KTH berättade att de har tagit fram en uppförandekod och att de nu arbetar med att ta fram exempel för att se vad som ligger bakom orden. De har bland annat genomfört seminarium, coachning och grupputveckling.

Statens försvarshistoriska museer har ledningsgruppen tagit fram fem strategiska utgångspunkter som myndighetens medarbetare ska arbeta vidare med. I det fortsatta arbetet prioriteras involvering och delaktighet.

Länsstyrelsen i Kronobergs län berättade att de har jobbat vidare med sin värdegrund och utifrån den tagit fram en ledningsfilosofi. Denna består av två delar – en del om hur vi vill att ledarna ska vara och en del om hur vi vill att medarbetarna ska vara. Ett ledarutvecklingsprogram som grundar sig på coachande ledarskap kommer att tas fram, därefter fortsätter de att arbeta med medarbetarskapet.

Grupparbete är roligt

Modell för teamutveckling

Nästa pass handlade om team och teamutveckling. Åsa Kälvegård redogjorde för en modell för teamutveckling, Integrated Model of Gruop Development (IMGD), som beskriver olika faser som en grupp befinner sig i. För att utvecklas är det viktigt att ta reda på vilken fas gruppen befinner sig i och vad man behöver göra för att ta sig vidare till nästa fas. Flera av deltagarna hade arbetat med och hade goda erfarenheter av modellen som består av fem olika faser:

 1. Tillhörighet och trygghet
 2. Opposition och konflikt
 3. Tillit och struktur
 4. Effektivitet och produktivitet
 5. Avslutning

Kompetens och medarbetarskapsfrågor i fokus hos Svenska Kraftnät

Dagens medlemsexempel stod Svenska Kraftnät för. Kristin Svanberg och Magnus Lindholm berättade om hur de arbetat med kompetens, utveckling, medarbetar- och ledarskap. Erfarenheter och information blandandes med diskussioner och inspiration.

Svenska Kraftnät berättade om deras ledar- och medarbetarkriterier. Kriterierna sätter ord på och beskriver hur de ser på ledar- och medarbetarskapet. Syftet med att ta fram medarbetarkriterierna var bland annat:

 • Att tydliggöra förväntningar på alla medarbetare
 • Att få en utgångspunkt/grund att stå på för vilka beteenden som är önskvärda och spelregler
 • Att ha en utgångspunkt för feedback
 • En del i arbetet med utvecklingsvägar
 • Att attrahera medarbetare som passar svenska kraftnäts kultur

Medarbetarna har också fått träna på att ge feedback, arbetat med gruppdynamik och grupputveckling.

Tre framgångsfaktorer har identifierats i arbetet med medarbetarskap:

 • Förankring ger och skapar delaktighet
 • Tydlighet – utgå från sig själv
 • Basen för vidare arbete med grupputveckling

Kristin och Magnus från Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät arbetar nu vidare med att ta fram en ledarskapsvision som ska gälla alla oavsett roll. Visionen fokuserar på det personliga ledarskapet.

En viktig del i medarbetarskapet är kompetensutveckling. För att säkerställa kompetensförsörjningen på Svenska Kraftnät arbetar de därför med en utvecklingstrappa, en modell för utveckling av medarbetare. Syftet med utvecklingstrappan är att tydliggöra att det finns flera olika karriärvägar. Utvecklingstrappan består av fyra huvudkriterier, fyra områden:

 • Kvalifikationer
 • Personprofil
 • Arbetsuppgifter
 • Övrigt

Dragningen som Kristin och Magnus höll var mycket uppskattad och flera av deltagarna tog med sig tankar och goda exempel på hur de kan arbeta vidare på hemmaplan.

Hur kan man följa upp medarbetarskap?

Träffen avrundades med en diskussion kring om medarbetarskap kan följas upp och i så fall hur. Inför den avslutande gruppdiskussionen visades därför två filmer. I filmerna deltar Marlen Sibbel Becker, vid intervjun HR-chef vid Vinnova, Stefan Tengblad och Thomas Andersson, professor respektive docent i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, samt Örjan Lutz, analytiker vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Vad tar du med dig från dagen?

Vi ställde frågan till två av delagarna i MIA och så här svarade de. 

Medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan (MIA)

 • Seriens syfte är att utveckla medarbetarskapet hos Arbetsgivarverkets medlemmar och i staten som helhet genom arbetsgivarsamverkan.
 • Aktivitetsserien består av fyra halvdagsträffar under ett års tid.
 • Aktiviteten ställer krav på eget aktivt deltagande och medverkande verksamheter behöver ha ett särskilt intresse för att utveckla medarbetarskap i arbetsgivarsamverkan.