Samarbetsrådet

Samarbetsrådet verkar för att underlätta förverkligandet på lokal nivå av de centrala parternas överenskommelser i ramavtalen. Arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen kan tillsammans få råd från Samarbetsrådet om tillämpningen av ramavtalen.

Verksamheten i Samarbetsrådet omfattar stöd till lokala parter såsom information, utbildning och erfarenhetsspridning samt metodstöd utifrån lokala parters behov. Även intressetvister mellan lokala parter kan behandlas av Samarbetsrådet. Rådet tar dock inte över förhandlingsansvaret från de lokala parterna, utan förmedlar uppfattningar och erfarenheter som kan underlätta för de lokala parterna att hitta verksamhetsanpassade lösningar. Samarbetsrådet följer också upp att den lokala avtalstillämpningen är i enlighet med intentionerna i de centrala avtalen.

Samarbetsrådet består av 16 ledamöter. Förutom representanter för de centrala parterna ingår också företrädare för ett antal myndigheter. Rådet utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Samarbetsrådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter från arbetsgivarsidan och en var från varje arbetstagarorganisation. Utskottet ska bereda ärenden för behandling i rådet. Arbetsgivarverket tillhandahåller kanslistöd åt Samarbetsrådet. Samarbetsrådet inrättades i samband med att Samarbetsavtalet för det statliga området slöts.