Övrigt internationellt arbete

Ytterligare internationellt arbete bedrivs i EFEE, EIM, ILO, regeringens partssamråd i EU-frågor och i Nordiska ministerrådet.

EFEE (European Federation of Education Employers)

Organisationen bildades 2010 och är en europeisk arbetsgivarorganisation för utbildningsområdet. Arbetsgivarverket är formellt medlem i EFEE för den svenska högskolesektorns räkning.

EIM (European Rail Infrastructure Managers)

Organisationen företräder arbetsgivare inom järnvägssektorn i EU.

ILO (International Labour Organisation)

ILO är ett självständigt organ inom FN som arbetar fram konventioner för arbetsmarknaden i medlemsländerna. Arbetsgivarverket bistår tidvis den svenska ILO-kommittén med att ta fram underlag och med att svara på förfrågningar från ILO.

Regeringens partssamråd i EU-frågor

Arbetsgivarverket deltar i Arbetsmarknadsdepartementets partssamråd i EU-frågor och i Statsrådsberedningens EU-sekretariats partssamråd i EU-frågor. Samråden bevakar och diskuterar utvecklingen på EU-nivå i relevanta frågor och syftar till att skapa bredare underlag för regeringens formulering av ståndpunkter inför arbete i expertgrupper vid EU-kommissionen eller inför förhandlingar i Ministerrådet. Det kan leda till att regeringen och arbetsmarknadens parter gemensamt inrättar arbetsgrupper i EU-frågor med påverkan på arbetsrätten. Även andra departement har partssamråd men i dessa deltar inte Arbetsgivarverket.

Nordisk arbetsgivarpolitik

Arbetsgivarverket är ledamot i Nordiska ministerrådets löne- och personalutskott som behandlar anställningsvillkor på rådets kansli och i rådets olika institutioner i Norden.