SGI Europe

SGI Europe företräder som arbetsgivarorganisation europeiska offentliga och offentligägda arbetsgivare. I den svenska sektionen ingår Arbetsgivarverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

Arbetsgivarverket har varit medlem i SGI Europe (före detta CEEP) sedan 1995 då Sverige gick med i EU. Via den svenska sektionen SGI Europe – Sweden deltar Arbetsgivarverket i sektionens styrelse och i beredningen av de ärenden som styrelsen behandlar.

Arbetsgivarverket innehar också en plats i generalförsamlingen, det högsta beslutande organet ínom SGI Europe samt delar i Social Affairs Board, en arbetsgrupp för arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor .

Arbetsgivarverket har i frågan om de olika sektorsdialogerna inom EU, gjort ställningstagandet att delta inom den översektoriella sociala dialogen tillsammans med BusinessEurope and ETUC, men inte i dialogen specifikt för statliga förvaltningar.

Flera europeiska översektoriella ramavtal och ramprogram har slutits som resultat av den sociala dialogen i EU, bland annat om föräldraledighet, deltids- och visstidsanställning, jämställdhet, arbetsrelaterad stress och trakasserier och våld i arbetet. I det senaste ramavtalet En arbetsmarknad för alla (Framework agreement on Inclusive labour markets) från 2011 är syftet att öka kunskapen om vikten av tillgång till och återgång i arbetsmarknaden och ge parterna ett ramverk för att identifiera hinder och lösningar och mobilisera sina medlemmar i arbetet med att få fler i arbete och bidra till en snabbare etablering av unga.

Arbetet som remissinstans gentemot kommissionen kring olika förslag som berör de sociala parterna har också varit omfattande från SGI Europe, inte minst gällande förslaget 2020 om ett bindande direktiv för minimilöner inom EU.