Revidering av gränsvärden i direktivet kemiska agenser och direktivet om carcinogen- och mutagendirektivet

Diarienummer: 2023/0220

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 6 mars 2023

Arbetsgivarverket har fått möjlighet att besvara kommissionens förslag enligt rubricering ovan. Arbetsgivarverket svarar utifrån ett statligt arbetsgivarperspektiv.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter avseende kommissionens förslag.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg efter föredragning av utredaren Emil Lindström.

Ansvarig handläggare:
Emil Lindström