Remiss av Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd

Diarienummer: 2022/0759

Utbildningsdepartementet

Datum: 15 mars 2023

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på förslagen i Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Kommentar av förslag om återkvalificering för omställningsstudiestöd

Arbetsgivarverket konstaterar att aktuell promemoria är en påbyggnad av tidigare promemoria från 2022 (Ds 2021:18 Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden) och att förslagen återigen utgår ifrån kollektivavtal på privat sektor.

Huvudavtalet inom privat sektor innehåller sedan tidigare ett villkor där arbetstagaren ges möjlighet att återkvalificera för ytterligare dagar med kompletterande ersättning förutsatt att arbetstagaren beviljats omställningsstudiestöd av CSN. Promemorians förslag om ytterligare dagar med beviljat omställningsstudiestöd måste ses som en anpassning till privat sektors huvudavtal.

Arbetsgivarverket vidhåller att det är bekymmersamt att arbetsmarknadens samtliga parter inte givits likvärdiga möjligheter att delta i processen och att statlig sektor ånyo förväntas följa privat sektors avtal och anpassa sina avtal. Lagstiftningsmetoden påverkar styrkeförhållandena mellan parterna inom statlig sektor, vilket är problematiskt och kan ses som ett avsteg från den svenska modellens grundprinciper.

I den överenskommelse som Arbetsgivarverket tecknade i juni 2022 med arbetstagarorganisationerna (Saco-S, OFR/S,P,O och Seko) finns inte motsvarande bestämmelse som i privat sektors huvudavtal.

Arbetsgivarverket kan därför inte, utifrån ovan beskrivna fakta, ha någon uppfattning om på vilket sätt promemorians förslag om ytterligare veckor med omställningsstudiestöd påverkar statliga arbetsgivare.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellebrandt Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog förhandlare Tina Eriksson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Tina Eriksson