En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65)

Diarienummer: 2022/0755

Finansdepartementet

Datum: 15 mars 2023

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket ställer sig positiva till förslagen i betänkandet. Det är angeläget att ett flexibelt och funktionellt regelverk finns på plats när kriser uppstår.

Arbetsgivarverket har vid tidigare remisser av förslag kring stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66 samt DS 2012:59) lyft fram behoven av att analysera eventuella konsekvenser för AKI(ram) och den koppling som finns till de statliga ramanslagen för löner. Arbetsgivarverket noterar att en sådan analys saknas även i detta betänkande.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann, chef Arbetsgivarutveckling Åsa Krook, förhandlingschef Anna Falck, stabschef Ulrika Atterfors, utvecklingsstrateg Anna Sjöstrand, biträdande chef Arbetsgivarutveckling Annina Kuylenstierna, biträdande förhandlingschef Matilda Nyström Arnek, gruppchef Per Åkesson samt utredare Karin Berglind, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Karin Berglind