Domstolsverkets promemoria Begäran om författningsändring avseende ledighet för domare för att ha en annan anställning

Diarienummer: 2022/0751

Justitiedepartementet

Datum: 8 mars 2023

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv. Arbetsgivarverket tillstyrker förslagen i begäran.

Arbetsgivarverket ställer sig positiva till att beslut om ledighet för annan anställning för andra domare än domstolschefer, ska fattas av domstolarna själva. Avseende frågan om vilket organ som ska pröva ledighet för domstolschefer har Arbetsgivarverket inga synpunkter.

Arbetsgivarverket ställer sig positiva till att beslut om ledighet inte ska kunna överklagas, utan att besluten istället får prövas enligt lagen om rättegången i arbetstvister. Den föreslagna förändringen bedöms medföra en begränsad ökning av antalet tvister för Arbetsgivarverket.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann, chef Arbetsgivarutveckling Åsa Krook, förhandlingschef Anna Falck, stabschef Ulrika Atterfors, utvecklingsstrateg Anna Sjöstrand, biträdande chef Arbetsgivarutveckling Annina Kuylenstierna, gruppchef Per Åkesson samt utredare Karin Berglind, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Karin Berglind