Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Diarienummer: 2022/0344

Finansdepartementet

Datum: 23 juni 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av ställföreträdande generaldirektör Ulrika Atterfors. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson