SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

Diarienummer: 2021/0655

Utbildningsdepartementet

Datum: 10 januari 2022

Arbetsgivarverket har anmodats att besvara SOU 2021:65 med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

För många universitet och högskolor är tillgång till relevant forskningsinfrastruktur en viktig attraktionsfaktor för att locka forskningssamarbetspartners såväl som utländska forskare till svenska forskningsmiljöer. Därmed är forskningsinfrastrukturen betydelsefull för högskolans kompetensförsörjning, vilket också Arbetsgivarverkets medlemmar inom universitets- och högskolesektorn gett uttryck för. Arbetsgivarverket ser därför ett stort värde i att förutsättningarna i termer av styrning, organisering och finansiering nu ses över.

Utredningen föreslår att det ska inrättas en ny myndighet med ansvar för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse. Arbetsgivarverket menar att utredningen därmed signalerar delvis motstridiga synsätt eftersom den samtidigt framhåller vikten av att styrning och prioriteringar av forskning och forskningsinfrastruktur hålls ihop. Arbetsgivarverket anser inte att det är tillräckligt tydligt argumenterat för varför forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse ska hanteras av en ny myndighet, snarare än av Vetenskapsrådet som redan har en etablerad roll inom forskningen. Utredningens förslag saknar vidare konkretion avseende resurser och/eller eventuella behov av verksamhetsflytt från andra myndigheter. Arbetsgivarverket har därför inga synpunkter på organisationsform i detta skede utan instämmer i att frågan kräver vidare utredning.

Inför det fortsatta arbetet med att konkretisera detaljerna i forskningsinfrastruktursystemet vill Arbetsgivarverket lyfta tillgång till kompetens som en viktig faktor att ta hänsyn till för att satsningar på forskningsinfrastruktur ska få avsedd effekt. Idag finns begränsat med kompetens inom att ta fram, nyttja och utveckla forskningsinfrastruktur, varför återväxten av denna kompetens är en viktig faktor att ta hänsyn till i kommande prioriteringar.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och utredare Sofie Andersson, föredragande.

Enligt Arbetsgivarverkets beslut

 

Ansvarig handläggare:
Sofie Andersson