Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Diarienummer: 2022/0458

Finansdepartementet

Datum: 12 augusti 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket anser att förslagen i promemorian har goda förutsättningar att öka utbudet av arbetskraft och tillstyrker därför förslagen.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog förhandlingschef Anna Falck, stabschef Ulrika Atterfors och kommunikationschef Lars Andrén, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson