Remiss Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Diarienummer: 2022/0318

Finansdepartementet

Datum: 17 juni 2022

Arbetsgivarverket lämnar skriftliga synpunkter på Hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inte någon synpunkt på remissen.

Beslut i detta ärende fattas av ställföreträdande generaldirektör Ulrika Atterfors. I den slutliga handläggningen deltog Anna Araskog, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Anna Araskog