Remiss av SOU 2022:47 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö

Diarienummer: 2022/0575

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 29 november 2022

Arbetsgivarverket har anmodats att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket avstyrker utredningens förslag om att regionalt skyddsombud ska få utses även för ett arbetsställe, där en lokal avdelning inom ett förbund eller en med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av arbetstagare, är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren på arbetsstället, även om sammanslutningen saknar medlemmar på arbetsstället.

Arbetsgivarverket anser att den föreslagna bestämmelsen strider mot principen om arbetstagarorganisationernas representativitet. Enligt gällande rätt ska två förutsättningar vara uppfyllda för att en arbetstagarorganisation ska få utse regionala skyddsombud för ett arbetsställe, dels att skyddskommitté inte har tillsatts på arbetsstället, dels att organisationen har någon medlem där.Arbetsgivarverket anser att dessa två förutsättningar även fortsättningsvis bör gälla. Detta då arbetsprocessen från ett regionalt skyddsombud bygger på dialog inte bara med arbetsgivaren utan också från en representativ lokal avdelning.

Vidare ger utredningen ett ofullständigt svar på frågan om i vilken mån de regionala skyddsombudens verksamhet uppnår sitt syfte, då endast regionala skyddsombud och samordnare på de förbund som får statligt stöd för sin regionala skyddsombudsverksamhet fått besvara en enkätundersökning. Arbetsgivarsidan har inte erbjudits motsvarande möjlighet att besvara frågan. Utredningen har således inte beaktat arbetsgivarnas uppfattning, vilket skulle ha varit av stort värde att ta del av och en förutsättning för att kunna besvara ovan nämnda fråga.

För det fall lagförslaget ändå skulle genomföras har Arbetsgivarverket inget att invända mot utredningens övriga förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog även kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann, chef arbetsgivarutveckling Åsa Krook, förhandlingschef Anna Falck, stabschef Ulrika Atterfors samt arbetsmiljöexpert Tarja Nevala, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala