Remiss av Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

Diarienummer: 2022/0585

Justitiedepartementet

Datum: 12 december 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslagen i hemställan.

Arbetsgivarverket önskar därutöver framhålla att det är väsentligt att verksamhetsutövarna ges möjlighet att få uppdaterad information från respektive tillsynsmyndighet om vilka antagonistiska hot som föreligger och vilka länder som särskilt ska uppmärksammas.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann, chef Arbetsgivarutveckling Åsa Krook, förhandlingschef Anna Falck, stabschef Ulrika Atterfors och arbetsrättsjurist Carl Durling, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Carl Durling