Remiss av Europeiska kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden

Diarienummer: 2022/0610

Utrikesdepartementet

Datum: 21 oktober 2022

Arbetsgivarverket har givits möjlighet att lämna synpunkter på kommissionens förslag till ett krisinstrument för den inre marknaden (förordning om ett krisinstrument, omnibusförordning och omnibusdirektiv).

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på kommissionens förslag.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson