Remiss av Ds 2022:24 Sveriges medlemskap i Nato

Diarienummer: 2022/0620

Utrikesdepartementet

Datum: 14 november 2022

Arbetsgivarverket besvarar remissen både som förvaltningsmyndighet och arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslagen i promemorian.

De lagändringar som föreslås ger nödvändiga förutsättningar för Sverige att, i det helt nya säkerhetspolitiska läget som beskrivs, verka som medlem i Nato. Förslagen utgår från tidigare beslut samt är i enlighet med svensk rätt och sättet för införlivande av internationella avtal. De tillstyrks därför.

Promemorian behandlar dock inte hänsynstaganden som Försvarsmakten och andra myndigheter behöver göra vid begäran om stöd eller givande av stöd till andra medlemmar. Sådana konsekvenser behöver utredas i det analysarbete vid Försvarsdepartementet som hänvisas till på sidan 53 i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Christina Gellerbrant Hagberg efter föredragning av verksjuristen Patrik Havermann. I den slutliga handläggningen deltog även enhetscheferna Lars Andrén, Ulrika Atterfors, Anna Falck, Åsa Krook och Hedda Mann samt utvecklingsstrategen Anna Sjöstrand.

Ansvarig handläggare:
Patrik Havermann