Remiss av DS- En effektivare upphandlingstillsyn

Diarienummer: 2022/0254

Finansdepartementet

Datum: 7 juni 2022

Arbetsgivarverket besvarar remissen både som förvaltningsmyndighet och arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarverket tillstyrker förslagen i promemorian.

Vi delar de överväganden som förs fram i promemorian till stöd för en förändrad roll för Konkurrensverket. Det framstår som mer effektivt och ändamålsenligt att Konkurrensverket på egen hand vidtar de åtgärder som myndigheten i nuläget måste begära att förvaltningsdomstol vidtar.

Tidpunkten för skärpningarna i ansvar för enskilda myndigheter är väl vald mot bakgrund av de förändringar som nyligen skett i regelverken och de brister i dokumentation som konstateras. De förslagna skärpningarna ger enligt Arbetsgivarverket inte upphov till försämrad rättssäkerhet utan ökar istället förutsebarheten i tillämpningen av regelverken.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Christina Gellerbrant Hagberg efter föredragning av verksjuristen Patrik Havermann. I den slutliga handläggningen deltog även enhetscheferna Ulrika Atterfors, Anna Falck och Hedda Mann.

Ansvarig handläggare:
Patrik Havermann