Remiss - förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden, kemiska arbetsmiljörisker och medicinska kontroller i arbetslivet

Diarienummer: 2022/0388

Arbetsmarknadsdepartementet

Datum: 15 augusti 2022

Arbetsgivarverket har fått möjlighet att ta del av, och lämna synpunkter på, ovanstående förslag.

Då förslagen inte bedöms ha några arbetsgivarpolitiska konsekvenser för de statliga arbetsgivarna avstår Arbetsgivarverket från att lämna synpunkter.

Ansvarig handläggare:
Tarja Nevala