Översyn av JO-ämbetet

Diarienummer: 2022/0434

Justitiedepartementet

Datum: 11 november 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och arbetsrättsjurist Carl Durling, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Carl Durling