Förslag till direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete

Diarienummer: 2022/0386

Justitiedepartementet

Datum: 12 augusti 2022

Arbetsgivarverket har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda direktivförslag. Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Inledande kommentarer

Idag råder en mycket stor brist på kvalificerad och högutbildad arbetskraft på svensk arbetsmarknad. Bland statliga arbetsgivare har bristen på lämpliga sökanden vid rekrytering aldrig varit så utbredd som den är nu. För vissa delar av statlig sektor är arbetskraftsinvandring från tredje land därför en allt viktigare del av kompetensförsörjningen. Arbetsgivarverkets övergripande synpunkt är därför att det är viktigt att regelverken utarbetas så att statliga arbetsgivare kan attrahera och behålla utländsk kompetens. Det är viktigt att regelverket så lång utsträckning som möjligt underlättar och inte försvårar för rekryteringar från tredje land, samtidigt som det är förenligt med vad som i övrigt är praxis på svensk arbetsmarknad.

Bedömning artikel 11. Rättigheter förknippade med kombinerat tillstånd

Arbetsgivarverket välkomnar att arbetstagare från tredje land ska säkerställas villkor i linje med inhemsk arbetskraft. Arbetsgivarverket välkomnar rättighet för tredjelandsmedborgare att byta arbetsgivare inom tillståndstiden. Det ska dock betonas att denna typ av rättighet till förmån för den anställda inte får innebära att processen försvåras, fördyras eller ökar ledtiderna för arbetsgivarna som är i behov av kompetensen.

Bedömning artikel 13-14 Kontroll, riskbedömning, inspektioner, sanktioner och ombesörjning av klagomål

Arbetsgivarverket avstyrker förslaget att medlemsstaterna ska införa gemensam reglering av förebyggande åtgärder. Utgångspunkten att säkerställa tryggheten för anställd tredjelandsmedborgare är visserligen god, men bedömning av behov och utformningen av dessa åtgärder bör med hänvisning till EU:s subsidiaritetsprincip beslutas på nationell nivå.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg i den slutgiltiga deltog förhandlingschef Anna Falck, stabschef Ulrika Atterfors och kommunikationschef Lars Andrén, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Emil Lindström