Förlängt undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering

Diarienummer: 2022/0646

Socialdepartementet

Datum: 25 oktober 2022

Arbetsgivarverket lämnar synpunkter på de delar av förslaget i promemorian som bedöms vara av särskilt intresse för den statliga arbetsgivarpolitiken. Avseende ytterligare resonemang hänvisar Arbetsgivarverket till sitt tidigare yttrande på promemorian Undantag från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete vid uppskjuten vård och behandling.

Det nu gällande tillfälliga undantaget från bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete gäller i de fall då vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av sjukdomen covid-19. Undantaget förutsätter även att övervägande skäl talar för att arbetstagaren kommer att kunna återgå i sitt vanliga arbete i samma omfattning som före sjukfallet när vården eller rehabiliteringen har slutförts.

Arbetsgivarverket instämmer i regeringens bedömning att det på grund av den i promemorian beskrivna situationen med bland annat växande vårdköer kan behövas en förlängning av nuvarande undantag även under 2023. Arbetsgivarverket tillstyrker därför förslaget.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog chefsjurist Hedda Mann, kommunikationschef Lars Andrén och socialförsäkringsexpert Hanna Larsson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Hanna Larsson