Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil

Diarienummer: 2022/0645

Finansdepartementet

Datum: 25 oktober 2022

Arbetsgivarverket begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.

Arbetsgivarverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg. I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschef Lars Andrén och chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Roger Vilhelmsson