Betänkande SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Diarienummer: 2021/0742

Utbildningsdepartementet

Datum: 2 februari 2022

Arbetsgivarverket besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv.

Arbetsgivarverket anser att de förslag som utredningen föreslår avseende antagning och avskiljande av studenter tillgodoser enskilda studenters krav på förutsebarhet och rättssäkerhet. Vidare innebär förslagen en välkommen samordning med de regelverk som gäller vid utfärdande av legitimation och vissa beslut om anställning.

I övrigt avstår Arbetsgivarverket från att yttra sig över remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Holmgren. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog generaldirektör Gunnar Holmgren, förhandlingschef Anna Falck, kommunikationschef Lars Andrén, chefsjurist Hedda Mann samt arbetsrättsjurist Carl-Axel Holmberg, föredragande.

Ansvarig handläggare:
Carl-Axel Holmberg